herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 26 września

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na Sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Obrady odbędą się 26 września o godzinie 9:00 w Sali Sesyjnej przy ul. Świdnickiej 38.

zbliżenie na prezydium Rady Powiatu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Zagospodarowanie poscaleniowe w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”:
• wystąpienie Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Pana Tomasza Kaliczaka,
• dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok (projekt nr 361).
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącu wrześniu 2023r.
7. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
8. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych, w tym: sprawozdanie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Dzierżoniowskiemu.
9. Zamknięcie sesji.