herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 29 marca

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza do udziału w sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która odbędzie się 29 marca 2022 roku o godzinie 9.00.

Rada Powiatu

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Sprawozdanie z działalności w roku 2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie:
–  wystąpienie Inspektora- Pana Krzysztofa Umińskiego,
–  dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
5. Pomoc społeczna: informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie (sprawozdania z działalności w 2021 roku):
–  wystąpienie Dyrektora- Pani Elżbiety Jabrzyk,
–  dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
6. Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach oraz Domu Pomocy Społecznej w Bielawie podczas pandemii COVID-19:
–  wystąpienie Dyrektora PCOiW w Pieszycach- Pani Ilony Bugaj,
–  wystąpienie Dyrektora DPS w Bielawie- Pani Renaty Giży,
–  dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2022-2026” (projekt nr 287).
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku (projekt nr 288).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok (projekt nr 289).
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącu lutym i marcu 2022r.
11. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
12. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
13. Zamknięcie sesji.