herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

29 września odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, której głównym tematem była ochrona środowiska na naszym terenie.

Temat przedstawiła dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Katarzyna Złotnicka, która omówiła przedłożony radnym Raport z wykonania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego, obejmujący lata 2018 – 2019. Udzielone zostały również odpowiedzi na zadane przez radnych pytania, dotyczące bieżącej sytuacji w zakresie ochrony środowiska na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

W następnym punkcie Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Informację o przebiegu realizacji budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Informacja uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W opinii możemy przeczytać między innymi, że wykonanie dochodów w pierwszym półroczu wyniosło ponad 55%, a wydatków na poziomie niespełna 46%. Dzięki temu nadwyżka budżetowa po sześciu miesiącach 2020 roku sięgnęła kwoty około 7,8 mln złotych, przy planowanym wcześniej deficycie blisko 3,4 mln złotych.

Rada Powiatu podjęła również uchwałę w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” Panu Tadeuszowi Nestorowiczowi – zawodowemu muzykowi i kompozytorowi pochodzącemu z Dzierżoniowa. Więcej na ten temat w osobnej informacji.

Następnie radni podjęli uchwały między innymi w następujących sprawach:
– zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok,
– przystąpienia Powiatu Dzierżoniowskiego do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego,
– zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, od dnia 1 września 2019 roku,
– przejęcia zarządu drogą gminną oraz przejęcia od gminy Dzierżoniów zadania gminnego polegającego na przebudowie drogi gminnej o nr geodezyjnym 647 obręb Dobrocin.