herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Styczniowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

25 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Obrady rozpoczęły się od wręczenia podziękowań dla Łukasza Wawrzyniaka i Urszuli Kujawki z Wawrzynteam.

Goście otrzymali podziękowania od samorządu powiatu za zorganizowanie sylwestrowego „24-godzinnego Biegu na Wielką Sowę”.
Akcja charytatywna pozwoliła zebrać łącznie blisko 60.000 złotych na rzecz Fundacja Ładne Historie ze Świdnicy z przeznaczeniem na zakup sprzętu górskiego dla osób z niepełnosprawnościami. Podziękowania wręczyli starosta Grzegorz Józef Kosowski oraz przewodniczący Rady Jacek Grzebieluch. Podziękowania od przedstawicieli Wawrzynteam otrzymał wicestarosta Andrzej Bolisęga, który biegowo włączył się w akcję.

W dalszej części sesji radni wysłuchali sprawozdań z działalności za 2021 rok od przedstawicieli następujących służb i instytucji:
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie,
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dzierżoniowie.

Następnie radni wysłuchali informacji na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2022 roku. Plany przedstawił i odpowiedział na pytania radnych dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Tomasz Morawiecki. O drogowych zamierzeniach inwestycyjnych powiatu można przeczytać w informacji przedstawionej Radzie przez ZDP, a także w materiale opublikowanym na stronie internetowej powiatu.

W dalszej części sesji Rada Powiatu przyjęła projekty uchwał w następujących sprawach:
– uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie,
– zmiany Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego,
– wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Pieszyce zadania publicznego z zakresu edukacji, polegającego na utworzeniu i prowadzeniu szkolnego schroniska młodzieżowego,
– ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2022 roku,
– przyjęcia „Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2022-2026”,
– przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026,
– zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok.