herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie do 3 lat

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie do 3 lat, dotyczący części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 355/2 obręb Centrum w Dzierżoniowie

zdjęcie budynku przy ul. Krasickiego 36 w Dzierżoniowie

Opis nieruchomości
Przedmiotem oddania w użyczenie jest Lokal użytkowy „A” o łącznej powierzchni 173,06 m2 położony na parterze w budynku administracyjnym przy ul. Krasickiego 36 w Dzierżoniowie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00058982/0. Z lokalem związany jest udział 1528/10000 części we wspólnych częściach budynku oraz prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie w obrębie Centrum, jako działka nr 355/2 o powierzchni 0.2412 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00025044/3.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Bielawską, Piastowską, Wrocławską, Daszyńskiego, Mickiewicza, Krasickiego, Sienkiewicza, Kopernika w Dzierżoniowie (Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr LXV/385/10 z dnia 25 października 2010 r., Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2011 r., nr 9, poz. 100; zmieniona Uchwałą Nr XL/278/13 z dnia 28 października 2013r. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2013r. poz. 5671) przekazywana nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MU13 – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.  

 

Wysokość opłat z tytułu użyczenia
Bezpłatna umowa użyczenia, zawierana na czas oznaczony do 3 lat.

 

Informacja o przeznaczeniu oddania w użyczenie
Lokal użytkowy „A” zostaje oddany w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie.

 

Inne informacje
Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego: ul. Rynek 27, ul. Świdnicka 38 w Dzierżoniowie, oraz zamieszcza na stronie internetowej, stronie BIP urzędu w dniu 21 kwietnia 2023 r. – na okres 21 dni tj. – do dnia 12 maja 2023 r.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego
58-200 Dzierżoniów, Rynek 27, tel. 74/832-18-64, faks 74/832-18-60
e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl
https://www.pow.dzierzoniow.pl