herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2021.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) zaprasza kandydatów na członków komisji konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2021.

I. Kandydaci na członków komisji konkursowej
1. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać i udzielać rekomendacji organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwane dalej w zaproszeniu i formularzu podmiotami uprawnionymi.
2. Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:
a) posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw publicznych,
b) posiadać nieposzlakowaną opinię,
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert,
d) posiadać wiedzę z zakresu obszaru tematycznego, w którym będą dokonywać oceny ofert,
e) posiadać przynajmniej roczne doświadczenie w ocenie projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych,
f) uczestniczyć w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

II. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowej
1. Komisja konkursowa powoływana jest w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego, w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:
a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

III. Zgłoszenie.
1. Wypełniony formularz zgłoszenia stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć do dnia 24 marca 2021 r.:
w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów,
faksem pod numerem 74 832 18 60,
za pośrednictwem poczty elektronicznej so@pow.dzierzoniow.pl.
2. O terminie złożenia i doręczenia formularza decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY