herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe
Rynek 27
58-200 Dzierżoniów
Wydział Edukacji
Stanowisko ds. kształcenia specjalnego i oświaty niepublicznej (pok. 208, II piętro)
tel.  074 832 52 05
e-mail: ek@pow.dzierzoniow.pl

godziny pracy:
– poniedziałek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30 – 14.30

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego złożony przez rodziców lub opiekunów prawnych;
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

Podstawa prawna:

Art. 127 ust. 1 i ust 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021r. poz. 1082 ze zmianami.)