herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Ciepłowniczej w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zbliża się termin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni ponad 2,4 ha, położonej przy ulicy Ciepłowniczej w Dzierżoniowie, który ogłosił Powiat Dzierżoniowski. Termin na wpłatę wadium mija 16 lipca.

Na zdjęciu teren inwestycyjny niezabudowany. Na pierwszym planie widać tablicę reklamową promującą teren pod sprzedaż.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego 58-200 Dzierżoniów, Rynek 27, tel. 74/832-18-64, faks 74/832-18-60, e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl, ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 157, nr 158, nr 159 obręb Zachód w Dzierżoniowie o powierzchni całkowitej 2.4360 ha.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni całkowitej 2.4360 ha, położona jest w zachodniej części miasta przy ulicy Ciepłowniczej w Dzierżoniowie. W jej skład wchodzą trzy działki oznaczone geodezyjnie: nr 157 o pow. 1.3911 ha, nr 158 o pow. 0.0784 ha, nr 159 o pow. 0.9665 ha obręb Zachód w Dzierżoniowie, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00008213/4.

Teren nieruchomości niezagospodarowany, nieogrodzony, płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Działki nr 157 i 159 o kształcie regularnych prostokątów, które rozdziela na całej ich długości działka nr 158. Pierwotnie teren wykorzystywany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich do składowania materiałów drogowych i rozbiórkowych (ziemia, betonowy i ceglany gruz, zerwany asfalt drogowy). Na części terenu usytuowana jest instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, deszczowa, energetyczna, gazowa co utrudnia możliwości dowolnego zagospodarowania. Dojazd do działek odbywa się drogą asfaltową ulicą Pieszycką dalej ulicą Ciepłowniczą. Nieruchomość położona jest w rejonie podstrefy ekonomicznej w Dzierżoniowie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/263/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zachodniej, Pieszyckiej i Ciepłowniczej w Dzierżoniowie nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem AG.3 Produkcja i magazynowanie, usługi, zieleń urządzona, komunikacja.
Wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.164 000 zł (netto). Kupującemu do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Wadium w wysokości 100 000 zł – płatne do dnia 16 lipca 2021 r.

Warunki przetargu
1. II Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Rynek 27, II p. budynku, sala 201 w dniu 21 lipca 2021 roku, o godz. 10.00.
2. I przetarg w dniu 06.04.2021r zakończył się wynikiem negatywnym, cena wywoławcza wynosiła 1 552 000 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie wadium, przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.
4. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5. Warunkiem udziału w przetarg jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed otwarciem przetargu :
– osoby fizyczne – ważny dowód tożsamości,
– osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a podlegające wpisowi do rejestru (wypis z rejestru – aktualność wypisu z rejestru wynosi 3 miesiące) lub inny dokument potwierdzający stan prawny podmiotu, stosowne pełnomocnictwo oraz dowody tożsamości osób reprezentujących ten podmiot.
– cudzoziemcy – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku – o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, obowiązani są przedstawić komisji zezwolenie (decyzję) MSW na nabycie nieruchomości.
6. W terminie wyznaczonym w ogłoszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. ustawy.
7. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się: ze stanem prawnym, stanem technicznym oraz warunkami zagospodarowania licytowanej nieruchomości.
8. W dniu 14 maja 2021 r. rozpoczęła się realizacja zadania pn.: „ Budowa sieci wodociągowej zasilającej teren Strefy Ekonomicznej w Dzierżoniowie”, w związku z tym planowane jest ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 157 związanej z posadowieniem oraz późniejszą konserwacją sieci wodociągowej.
9. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub oświadczenie, że są stanu wolnego. Jeżeli jednak uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest także przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego go do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (art. 37 § 1 ust. 1) – ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
10. Nieruchomość wolna jest od zobowiązań wobec osób trzecich.
11. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.
12. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.
13. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
14. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Sprzedający zastrzega się prawo do odwołania przetargu.
15. Więcej informacji na temat przetargu na stronie urzędu www.pow.dzierzoniow.pl. lub w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój 12, tel. 74 832-36-65.