herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu VII kadencji

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

7 maja w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego, odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu VII kadencji.

widok na salę narad

Pierwszą część sesji prowadził Marek Piorun najstarszy spośród 21 wybranych radnych. Po przywitaniu przybyłych gości głos zabrała Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie Adriana Skorupska, która przedstawiła informację o przebiegu i wynikach wyborów przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego VII kadencji oraz wręczyła zaświadczenia potwierdzające wybór na radnych powiatu dzierżoniowskiego. Następnie każdy z radnych złożył ślubowanie.

zaprzysiężenie radnych powiatu

Po tej uroczystej części nastąpił wybór przewodniczącego Rady Powiatu. Przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania zajęła się komisja skrutacyjna w składzie: Iwona Cegiełka – przewodnicząca oraz Dariusz Gortych i Krzysztof Galiak. Na najważniejszą funkcję w Radzie stosunkiem głosów 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” został wybrany Jacek Grzebieluch. Po przyjęciu uchwały w tej sprawie nowy przewodniczący przejął prowadzenie obrad. W kolejnym punkcie odbył się wybór wiceprzewodniczących Rady, którymi zostali Grażyna Król i Jarosław Florczak.

Marek Piorun gratuluje Jackowi Grzebieluchowi

Następnie przyszedł czas na wybór Starosty Dzierżoniowskiego. Na to stanowisko zgłoszono dwóch kandydatów: Grzegorza Kosowskiego (Koalicja Obywatelska) i Macieja Rojka (PiS). Po przeprowadzeniu tajnego głosowania żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej liczby głosów. W związku z tym Przewodniczący Rady Powiatu zarządził przerwę w obradach do godziny 15:00 następnego dnia, czyli 8 maja.

widok na sale obrad w dniu 8 maja

8 maja o godzinie 15:00 rozpoczęła się druga część sesji Rady Powiatu, na początku której ponownie zgłoszono Grzegorza Kosowskiego i Macieja Rojka jako kandydatów na stanowisko Starosty Dzierżoniowskiego. Podczas tajnego głosowania radni wybrali Grzegorza Kosowskiego na starostę, który podziękował za wybór i powierzone zaufanie.

Starosta podczas przemówienia

Wicestarostą został ponownie Andrzej Bolisęga. Następnie przystąpiono do wyboru członków Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, którymi zostali: Bernadetta Szczypka (Trzecia Droga) i Marek Piorun (OBS).

Nowy Zarząd Powiatu

Podczas posiedzenia radni ustalili wykaz komisji Rady Powiatu oraz wybrali ich skład. W VII kadencji radni będą pracować w pięciu komisjach: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki. Na tym obrady zakończono. Kolejna sesja zaplanowana jest na 28 maja.