herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Jak zabezpieczyć hodowlę drobiu przed ptasią grypą?

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od 3 grudnia 2016 roku do chwili obecnej na terenie Polski odnotowano 30 ognisk tzw. ptasiej grypy. Potwierdzono je w sześciu województwach w gospodarstwach lub fermach, gdzie hodowany jest drób domowy. W województwie dolnośląskim stwierdzono jedno ognisko w powiecie kłodzkim oraz jeden przypadek choroby u ptactwa dzikiego w powiecie zgorzeleckim.

Z tego powodu 17 stycznia w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przedstawicieli gminnych zespołów zarządzania kryzysowego z terenu powiatu dzierżoniowskiego oraz przedstawicieli powiatowych służb. O sytuacji i wszystkich aspektach choroby mówił Powiatowy Lekarz Weterynarii Czesław Barwicki.

Omówił także plan działań, wraz z określeniem szczegółowych zadań poszczególnych jednostek biorących udział w zwalczaniu wirusa HPAI na poziomie powiatu, jeśli taki się pojawi. Plan został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów unijnych, krajowych oraz odpowiednich instrukcji.

Podsumowując spotkanie stwierdzono, iż wirus nie jest groźny dla człowieka. Dotychczas nie potwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu HPAI/H5N8 u człowieka, a w chwili obecnej uważa się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

 

ZALECENIA DLA HODOWCÓW DROBIU

  • należy unikać kontaktu bezpośredniego z odchodami dzikich ptaków,
  • zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie obiektów hodowlanych przed kontaktem z ptakami dzikimi i ich odchodami,
  • chronić obiekty i ich otoczenie przed zakażeniem przez pośrednie wektory, jakimi mogą być: sprzęt zootechniczny, środki transportu, dzikie zwierzęta,
  • w przypadku chowu drobiu w systemie wolno-wybiegowym zaleca się, aby sprzęt do pojenia i karmienia znajdował się wewnątrz obiektów inwentarskich oraz zaleca się utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
  • osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, mają używać odzieży ochronnej i obuwia przeznaczonego wyłącznie tylko dla tego budynku,
  • zaleca się oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
  • zaleca się dokonywanie codziennego przeglądu utrzymywanego drobiu, w szczególności należy zwrócić uwagę na padłe ptaki, spadek pobierania paszy lub nieśności.

OBJAWY PTASIEJ GRYPY

Objawy kliniczne są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących, warunków środowiskowych.

Z głównych objawów HPAI u drobiu są depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, obrzęk i zasinienie grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie i duszność, biegunka. Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusami AI, przy niskiej zjadliwości (LPAI) mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków – influenzy, podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób,) jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany.