herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O ochronie praw konsumenta

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ochrona praw konsumenta była główny tematem kwietniowej sesji Rady Powiatu. Radni wysłuchali Powiatowego Rzecznika Konsumentów Agnieszkę Idziak, która mówiła o najczęstszych skargach konsumentów. W dalszej części obrad podjęli kilka uchwał.

Jak się okazuje najbardziej uciążliwe dla klientów są praktyki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i energetycznych, działających obecnie na rynku jako firmy konkurencyjne, w stosunku do przedsiębiorców najdłużej działających. Spółki te wprowadzają konsumentów w błąd informując, że reprezentują przedsiębiorcę aktualnie świadczącego usługi na rzecz konsumentów. Często pracownicy tego typu przedsiębiorców, po zawarciu umowy przez konsumenta, nie zostawiają kopii podpisanych dokumentów. W rozmowach poprzedzających zawarcie umowy najczęściej informują, że umowa dotyczy jedynie zmiany warunków, czy obniżenia opłat, a nie zmiany firmy. W rzeczywistości klient pod wpływem błędnych informacji zmienia usługodawcę telekomunikacyjnego bądź energetycznego i zawiera z nim lojalnościową umowę, której rozwiązanie powoduje obciążenie konsumenta wysoką karą umowną bądź opłatą wyrównawczą.

Obecnie prowadzę kilkadziesiąt spraw dotyczących tego typu skarg – mówiła Agnieszka Idziak. – W udzielanych odpowiedziach na moje wystąpienia spółki telekomunikacyjne i energetyczne odrzucają moją argumentację o zaistniałych nieprawidłowościach. W stosunku do każdej z tego typu spółek prowadzone są postępowania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Takie sprawy stanowią również najliczniejszą kategorię spraw kierowanych na drogę sądową, w których udzielana jest przeze mnie pomoc poszkodowanym konsumentom.

W dalszej części obrad radni wyrazili zgodę na powierzenie Gminie Łagiewniki letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach gminy w 2016 roku i w latach następnych. Zdecydowali się na propozycję Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotyczącą przejęcia zadań związanych z poprawą dróg wojewódzkich w granicach powiatu dzierżoniowskiego. Na ten cel powiat otrzyma 1 mln zł z województwa. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację drogi od końca Piławy Dolnej do ul. Groszowickiej w Piławie Górnej (980 mb). Prace obejmą wymianę nawierzchni oraz poszerzenie drogi do 7 m.

Dalej radni zmienili także wysokość dofinansowania remontu drogi w Uciechowie (remont prowadzony jest przez Gminę Dzierżoniów), ponieważ w wyniku przeprowadzonego przetargu powstały oszczędności i planowaną kwotę dofinansowania 180.000 zł można było zmniejszyć o blisko 73.000 zł.

W ostatniej tego dnia uchwale radni nie zgodzili się z wójtem Gminy Łagiewniki, który uważał, że doszło do naruszenia prawa, gdy dwie drogi w granicach gminy – w Sieniawce i Uciechowie – zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych. Drogi te do chwili wybudowania obwodnicy były odcinkami drogi wojewódzkiej, ale obecnie służą już wyłącznie mieszkańcom i osobom jadącym do tych miejscowości. Aby zostały uznane za drogi powiatowe musiałyby stanowić połączenie siedziby powiatu z siedzibą gminy lub siedzib gmin.