herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości rolnej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Informujemy, że został ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa we Włókach.

Zdjęcie pola, w tle drzewa i niebo

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona we wsi Włóki, w gminie Dzierżoniów. Jest ona oznaczona geodezyjnie w obrębie 0006, Włóki jako działka nr 456/2, o powierzchni 1.1471 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00013418/9.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów – obręb Włóki, działka położona jest na terenie opisanym R 1.5 – tereny rolnicze. Nieruchomość jest zagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona, objęta umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony do 31 grudnia 2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55 000,00 zł (netto) – zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.z 2021 r., poz. 685 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie ul. Rynek 27, II piętro budynku, sala 201 – 23 listopada 2021 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 5 000 zł należy wnieść – przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002 najpóźniej 15 listopada 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O PRZETARGU