herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przetarg na sprzedaż budynku po Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku dydaktycznego po Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach, położony przy ul. Adama Mickiewicza 1.

Budynek internatu w Pieszycach. Budynek w kolorze żółtym z ogrodzeniem

Nieruchomość o powierzchni 0.1463 ha zabudowana jest budynkiem po byłym internacie, który w ostatnich latach pełnił funkcję administracyjno-dydaktyczną szkoły.
Budynek posiada wewnętrzne instalacje, w tym: centralnego ogrzewania, wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i odgromową.

Cena wywoławcza nieruchomości 1 112 000 zł (netto) zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług. Wadium w wysokości 100 000 zł – płatne do dnia 18 marca 2021r.

Dane techniczne budynku:
– powierzchnia użytkowa: 1 195 m2;
– powierzchnia zabudowy: 367,90 m2,
– kubatura – 5779,30 m3.

Nowy właściciel może nadać budynkowi zupełnie nową funkcję. Obiekt bowiem idealnie nadaje się na inwestycję między innymi z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Więcej informacji na temat oferty udziela Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój 12, tel. 74 832-36-65, lub e-mail: gospodarka@pow.dzierzoniow.pl.
Zapraszamy również na stronę pow.dzierzoniow.pl do zakładki Dla Przedsiębiorcy/Oferty Inwestycyjne.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego
58-200 Dzierżoniów, Rynek 27, tel. 74/832-18-64, faks 74/832-18-60
e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl https://pow.dzierzoniow.pl

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnym nr 66
obręb Środkowe w Pieszycach, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 1195,60 m².

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona jest w centralnej części miasta Pieszyce zlokalizowana pomiędzy ulicą Adama Mickiewicza a ulicą Tadeusza Kościuszki w bezpośrednim sąsiedztwie pieszyckiego potoku. Oznaczona geodezyjnie jako działka nr 66 o powierzchni 0.1463 ha, obręb Środkowe w Pieszycach, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00030920/6. Na działce zlokalizowany jest budynek o pow. użytkowej 1195,60 m², kubaturze 5779,30 m³, ostatnio wykorzystywany jako budynek administracyjny Zespołu Szkół w Pieszycach. Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację: CO, wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, odgromową. Budynek nie posiada własnej kotłowni CO, dotychczas był ogrzewany z kotłowni położonej po drugiej stronie ulicy Adama Mickiewicza. Kształt terenu nieregularny zbliżony do trapezu, porośnięty drzewami, krzewami, trawą. Wjazd wyłożony kostką betonową. Teren od strony drogi ogrodzony siatką zamocowaną w przęsłach stalowych a od strony potoku balustradą.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Centrum nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MWU.4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Jako podstawowe przeznaczenie terenów bez określania ich wzajemnych proporcji to zabudowa mieszkaniowa średniej intensywności i zabudowa usługowa, przez co rozumie się istniejące i projektowane budynki mieszkalne z częścią usługową oraz budynki usługowe związane z prowadzeniem nieuciążliwej działalności w zakresie usług śródmiejskich.

Wartość nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości 1 112 000 zł (netto) zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług. Wadium w wysokości 100 000 zł – płatne do dnia 18 marca 2021r.

Warunki przetargu
1. I Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Rynek 27, II p. budynku sala 201 w dniu 22 marca 2021r. o godzinie 10.00.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie wadium, przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.
3. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Warunkiem udziału w przetarg jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed otwarciem przetargu :
– osoby fizyczne – ważny dowód tożsamości,
– osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a podlegające wpisowi do rejestru (wypis z rejestru – aktualność wypisu z rejestru wynosi 3 miesiące) lub inny dokument potwierdzający stan prawny podmiotu, stosowne pełnomocnictwo oraz dowody tożsamości osób reprezentujących ten podmiot.
– cudzoziemcy – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. – o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, obowiązani są przedstawić komisji zezwolenie (decyzję) MSW na nabycie nieruchomości.
5. W terminie wyznaczonym w ogłoszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. ustawy.
6. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się: ze stanem prawnym, stanem technicznym oraz warunkami zagospodarowania licytowanej nieruchomości.
7. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub oświadczenie, że są stanu wolnego. (art. 37 § 1 ust. 1) ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeżeli jednak uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest także przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego go do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
8. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.
9. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.
10. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Sprzedający zastrzega się prawo do odwołania przetargu.
12. Więcej informacji na temat przetargu na stronie urzędu pow.dzierzoniow.pl. lub w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój12, tel. 74 832-36-65.

Starosta Dzierżoniowski
Grzegorz Kosowski