herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego na rok 2017.

W skład komisji mogą wchodzić reprezentanci organizacji nie składających ofert w konkursie. Udział w pracach jest nieodpłatny, a członkom komisji nie będzie przysługiwał zwrot kosztów. Komisja będzie pracować w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Natomiast opinie złożonych ofert wypracowane przez komisję konkursową posłużą Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego w podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.

Zgłoszenia, na formularzu zamieszczonym poniżej, należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27 lub faksem na numer 74 832 18 60, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: so@pow.dzierzoniow.pl.

Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 11 stycznia 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy