herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dom Dziecka

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.
W powiecie dzierżoniowskim funkcjonuje jedna placówka opiekuńczo – wychowawcza:

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach

Adres: 58-250 Pieszyce ul. Ogrodowa 81
Dyrektor: Ilona Bugaj
Wicedyrektor: Milena Chodorska
tel./faks 74 836 52 23 e-mail: i.bugaj@wp.pl

Dom Dziecka nr 1
Adres: 58-250 Pieszyce ul. Ogrodowa 81
tel. 74 836 52 23

Dom Dziecka nr 2
Adres: 58-240 Piława Górna, ul. Sienkiewicza 80
tel. 74 837 12 91

Dom Dziecka nr 3
Adres: 58-240 Piława Górna, ul. Sienkiewicza 80b
tel. 74 837 12 91

Dom Dziecka nr 4
Adres: 58-240 Piława Górna, ul. Sienkiewicza 80a
tel. 74 837 28 08

Dom Dziecka nr 5
ulica Ogrodowa 81/2, 58-250 Pieszyce
tel. 74 836 52 23

więcej informacji: BIP jednostki

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach jest wielofunkcyjną całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą, publiczną jednostką budżetową prowadzoną przez Powiat Dzierżoniowski.

Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej ciągłą, całodobową opiekę i wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo–wychowawczej wsparcia dziennego, typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka. Placówka wielofunkcyjna pracuje z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo–wychowawczych.

W ramach placówki wielofunkcyjnej działają:

  • placówka socjalizacyjna,
  • placówka interwencyjna.

Placówka spełnia obowiązujące standardy w zakresie wielkości, wyposażenia i przeznaczenia pomieszczeń, w które powinna być wyposażona.

Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu lub wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Do grupy interwencyjnej przyjmowane są dzieci w nagłych sytuacjach kryzysowych. Pobyt dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej jest odpłatny, za jego pobyt opłatę ponoszą, do wysokości wydatków bieżących ponoszonych na jego utrzymanie, rodzice dziecka, a także opiekunowie prawni, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z tym że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka.