herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Celem działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia jest świadczenie specjalistycznego poradnictwa oraz zapewnienie schronienia mieszkańcom Powiatu Dzierżoniowskiego, wymagającym oddziaływań pozwalających na efektywne wyjście z trudnej sytuacji życiowej oraz utrwalenie dotychczas wprowadzonych zmian.

Do zadań Ośrodka należy: 

1. Podejmowanie działań  na rzecz osób i rodzin znajdujących się w  trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych przemocą. 
2. Udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, a także poradnictwa specjalistycznego.
3. Organizowanie systemu wsparcia i samopomocy dla osób i rodzin wychodzących z  trudnej  sytuacji  życiowej.
4. Zapewnienie całodobowego schronienia.

POW świadczy pomoc w formie:
– poradnictwa psychologicznego (konsultacje indywidualne)
– terapii uzależnień (konsultacja indywidualne),
– grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i rodziców dzieci uzależnionych
– psychoterapii (konsultacje indywidualne)
– grup wsparcia dla dzieci „Razem raźniej”
– schronienia.

Z poradnictwa specjalistycznego może skorzystać każdy, kto:
– doświadczył przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, ekonomicznej,
– ma potrzebę porozmawiania o swoim problemie oraz uzyskania wsparcia.

Możliwość uzyskania wsparcia odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Spotkania indywidulane i grupowe odbywają się w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1 lub w formie zdalnej (videopołączenia, rozmowy telefoniczne). Pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego jest bezpłatna.

Pomoc w postaci schronienia jest odpłatna.  Kwoty opłat ustalane są w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej, bądź dochodu przypadającego na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz uchwałą Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Dzierżoniowie.

MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI:
Osobiście: ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów
Telefonicznie: 725 050 984, 695 632 119
E-mail: osrodek@powdzierzoniow.pl
Strona internetowa: www.powdzierzoniow.pl