herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
ul. Piastowska 1, 58 – 200 Dzierżoniów
Dyrektor: Elżbieta Jabrzyk
tel. 74 833 16 14; 74 833 98 95, tel. 74 833 98 96
e-mail: pcpr@pcprdzierzoniow.pl
BIP: http://bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/jednostki_organizacyjne/sluzba_zdrowia/pcpriozwd

Godziny pracy:
– od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Zadania:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia realizuje zadania powiatu z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania osób niepełnosprawnych, promocji i ochrony zdrowia, inne zadania nałożone odrębnymi przepisami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w imieniu Starosty sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu Dzierżoniowskiego, realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

Centrum realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego:

 • określone przepisami zadania własne powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej;
 • zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych;
 • zadania z zakresu ochrony zdrowia;
 • inne zadania wynikające z odrębnych przepisów oraz porozumień zawartych przez powiat.

Do wspólnych zadań wszystkich stanowisk pracy należy m.in.:

 1. realizacja zadań określonych w ustawach, aktach wykonawczych, uchwałach Rady Powiatu, uchwałach Zarządu Powiatu, Zarządzeniach Starosty i Dyrektora Centrum;
 2. opracowywanie programów, planów, prognoz i innych informacji w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku oraz sporządzanie wymaganych analiz i sprawozdań, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, w tym Oprogramowania Użytkowego POMOST;
 3. opracowywanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 4. analiza i ocena zjawisk społecznych na terenie powiatu;
 5. wykonywanie innych zadań zgodnie z kompetencją Zarządu Powiatu, Starosty i Dyrektora Centrum;
 6. współpraca z gminami i instytucjami działającymi na rzecz osób, rodzin, dzieci oraz osób niepełnosprawnych, a także z sądem, Policją, służbą zdrowia, oświatą, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, Kościołem Katolickim i innymi kościołami;
 7. w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, pracownicy socjalni wykonujący obowiązki służbowe mają prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu Karnego lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
 8. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 9. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Do zadań Zespołu ds. pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należy m.in.:

 1. opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz innych programów realizowanych przez Centrum, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. opracowywanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej;
 3. zapewnienie opieki dzieciom w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 4. obsługa merytoryczna rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka;
 5. przyznawanie pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz placówki, o których mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej;
 6. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 7. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem pobytu w pieczy zastępczej małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. umieszczanie w domu pomocy społecznej osób do niego skierowanych oraz prowadzenie nadzoru nad domem pomocy społecznej;
 9. prowadzenie doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 10. zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
  realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym: – realizacja zadań Zespołu w zakresie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, – obsługa osób niepełnosprawnych i przyjmowanie wniosków w zakresie: – dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, – dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, – dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, – dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, – dofinansowanie w części lub całości kosztów tworzenia działania warsztatów terapii zajęciowej,
 11. realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia w tym: – opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; –
 12. przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych; – inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu; – pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia; – podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.
 13. realizacja projektów z środków zewnętrznych, w tym projektu systemowego realizowanego w ramach EFS POKL „Inwestycja w siebie”.

Do zadań Zespołu ds. pieczy zastępczej należy m.in:

 1. zapewnienie dzieciom opieki w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka;
 2. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 3. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 5. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, oraz udzielanie im wsparcia poprzez organizowanie grup wsparcia i rodziny pomocowe;
 6. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, a także rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka;
 7. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 8. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 9. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodzinnym, koordynatorem i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 10. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

Do zadań Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności należy realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:

 1. orzekanie niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 2. orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 3. wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
 4. wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie i niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 5. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 6. opracowywanie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności,
 7. sporządzanie sprawozdań rzeczowych o realizowanych zadaniach.