herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rodziny zastępcze

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat organizuje opiekę w pieczy zastępczej oraz zapewnia środki finansowe na ten cel. Sprawami rodzin zastępczych zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
ul. Piastowska 1, 58 – 200 Dzierżoniów
Dyrektor: Elżbieta Jabrzyk
tel. 74 833 16 14; 74 833 98 95, tel. i faks 74 833 98 96

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do pełnienia funkcji zawodowej i niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad dzieckiem, które z różnych powodów nie może wychowywać się w domu rodzinnym.

Rodzina zastępcza nie jest rodziną adopcyjną.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej formami rodzinnej pieczy są:

 1. rodzina zastępcza:
  • spokrewniona
  • niezawodowa
  • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 2. rodzinny dom dziecka

Rodzina zastępcza zawodowa obejmuje opieką maksymalnie 3 dzieci.

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna tworzona jest dla:

 • dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnoprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci umieszczonych na postawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • małoletnich matek z dziećmi.

W rodzinnym domu dziecka w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci.

W rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci, zatrudnia się osobę wskazaną przez prowadzących dom do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarskich.

Rodziną zastępczą mogą być małżonkowie jak również osoba stanu wolnego, osoby te mogą, ale nie muszą mieć własnych dzieci. Najistotniejszym jest bowiem, aby były to osoby, które są w stanie zapewnić dziecku opiekę i bezpieczeństwo.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 1. traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 2. zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 3. zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 4. zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 5. zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 6. zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 7. umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej, według ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, można powierzyć, jeżeli kandydaci:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki na dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiając dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb w tym:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego;
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
 • wypoczynku oraz czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w szkoleniu organizowanym przez powiatowe centrum pomocy rodzinie, w przypadku zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych szkolenie uwzględnia specyfikę zadań opieki i wychowania, jakie przed nimi stoją. Rodzice zastępczy muszą posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka oraz czynników zakłócających jego przebieg. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż muszą oni umieć uszanować fakt istnienia więzi uczuciowej między umieszczonym u nich dzieckiem/dziećmi, a ich biologicznymi rodzinami. Im dziecko starsze, tym ta więź silniejsza, tym więcej wspomnień.

Rodzice zastępczy zobowiązani są pomagać dziecku w utrzymywaniu kontaktów z ich biologicznymi rodzinami i to nie tylko z tego powodu, że zwykle możliwy jest powrót dziecka do jego rodziny.
Kontakty takie mają niezwykle istotne znaczenie dla poczucia wartości dziecka, dla jego poczucia tożsamości i przynależności. Najważniejszym sposobem podtrzymywania więzi rodzinnych są bezpośrednie spotkania – oczywiście w przypadku zaistnienia takiej możliwości i chęci obu stron, a przede wszystkim przy braku przeciwwskazań ze strony Sądu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie gotowe jest służyć pomocą w nawiązaniu i utrzymywaniu tych kontaktów. Czasem zdarza się, że relacje między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną dziecka są na tyle dobre, że rodzice biologiczni mogą odwiedzać dziecko w domu rodziców zastępczych. W rzeczywistości, o warunkach organizacyjnych spotkań (czas, miejsce, częstotliwość, długość trwania) decyduje rodzina zastępcza bądź na jej prośbę Sąd.

Na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wypłacana jest pomoc pieniężna na ich utrzymanie. Jest to kwota nie niższa niż 746 zł na dziecko – w przypadku rodzin spokrewnionych oraz kwota nie niższa niż 1131 zł na dziecko – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Na dziecko:

 • legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, lub
 • orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • umieszczone w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, przysługuje dodatek nie niższy niż 227 zł.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka poza świadczeniem na dziecko przysługuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania, a rodzinie o charakterze pogotowia także z tytułu pozostawania w gotowości do przyjęcia dziecka.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.) rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta można przyznać dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka. Rodzina zastępcza może ubiegać się o jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. Dodatkowo prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego i związanych z nim opłat, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka. Zatrudnienie następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PCPRiOZ codziennie w godzinach 8.00 – 15.00, tel. 74 833 16 14, 74 833 98 95

Informacja o naborze kandydatów na rodziców zastępczych