herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

flaga Polski i godło

Finansowanie ze  środków budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Dzierżoniowskim
PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”
w zakresie:

PRIORYTET I. WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN
Zadanie 1.5. Pomoc uczennicom w ciąży – zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie i utrzymanie w Internacie Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie 2 miejsc dla uczennic w ciąży.

PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY
Zadanie 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie, – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, którego funkcję na obszarze powiatu opoczyńskiego pełni Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, w tym między innymi zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

Dofinansowanie dla Powiatu Dzierżoniowskiego w łącznej wysokości: 3 573 753,00 zł.
Wartość całkowita zadania: 3 573 753,00 zł.
Zadania będą realizowane w latach 2022- 2026.

plakat odpowiadający treści artykułu