herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Alarmowanie i ostrzeganie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Alarmowanie i ostrzeganie
Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe (niektóre syreny posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. W niektórych gminach, powiatach i województwach wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności np. wiadomościami tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu.

Alarmy
Alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem modulowanym. Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał ciągły.

Ostrzeżenia
Ostrzeżenia przekazywane w przypadku kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń. Komunikaty ostrzegawcze przekazywane są w środkach masowego przekazu.

Ćwiczenia i treningi
Syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach i treningach przeprowadzanych przez wojewodów we współpracy z samorządami powiatowymi oraz gminnymi.
Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Syreny w powiecie dzierżoniowskim
W powiecie dzierżoniowskim zlokalizowanych jest 32 syreny alarmowe.
Swoim zasięgiem działalność syren pokrywa obszar 95 % powierzchni powiatu dzierżoniowskiego.

Syreny alarmowe w ramach Systemu Ostrzegania i Alarmowania uruchamiane są przez poszczególne Burmistrzów / Wójtów. System może być aktywowany bezpośrednio przez organy samorządu gminnego bądź za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego po otrzymaniu stosownych wytycznych od Wojewody Dolnośląskiego.
Syreny alarmowe wykorzystywane są również w zakresie działań ratowniczych realizowanych przez formację straży pożarnej. Syreny zlokalizowane są w siedzibach poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych i uruchamiane są przez uprawnionych funkcjonariuszy i ochotników straży pożarnej w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia kryzysowego.

Ćwiczenia i treningi
Syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach i treningach przeprowadzanych przez wojewodów we współpracy z samorządami powiatowymi oraz gminnymi.
Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Pamiętaj:
• Jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami;
• Sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie.
• Gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.
• Nie wpadaj w panikę, dawaj przykład rozumnych zachowań.

Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

Informowanie ludności polega na dostarczeniu społeczeństwu informacji i instrukcji postępowania w sytuacji narastającego zagrożenia, bądź wystąpienia sytuacji kryzysowej. Zadanie to realizują poszczególne gminy oraz sam powiat.
Treść informacji zależna jest od ilości dostępnego czasu i od rodzaju zdarzenia.
W szczególności treść informacji powinna zawierać:
– sprecyzowanie rodzaju ryzyka dla ludzi i mienia;
– określenie zagrożonego rejonu i oczekiwanego czasu zdarzenia;
– instrukcje działań ochronnych, które mogą dotyczyć określonych grup (np. rodziców dzieci w wieku szkolnym), jak również całej ludności;
– odesłanie do przydatnych, łatwo dostępnych informacji;
– działanie i plany władzy;
– sposób i częstotliwość kontaktowania się z ludnością w czasie sytuacji kryzysowej;
– przedsięwzięcia ochrony mienia (np. wykorzystanie worków z piaskiem, naklejanie taśm wzmacniających na szyby okienne itp.);
– zestaw zaopatrzenia na okres 72 godzin;
– instrukcje ewakuacji (czas odjazdu, drogi, lokalizacja urządzeń pomocy społecznej itp.), jeżeli przewidziana jest ewakuacja;
– zalecenia dla niepodlegających ewakuacji, takie jak: „zostań w domu”, „zamknij wszystkie drzwi i okna” itp.;
– sposób i częstotliwość kontaktowania się z ludnością w czasie sytuacji kryzysowej;
– numery telefonów informacyjnych, faxów; stron www;
– wzory komunikatów.