herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Stopnie alarmowe

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

1. Podstawowe definicje
Zdarzenie o charakterze terrorystycznym to czyn zabroniony, popełniony w celu: zastraszania osób, spowodowania poważnych zakłóceń, jak również groźba wywołania takich zakłóceń w gospodarce lub ustroju naszego kraju, innego państwa czy organizacji międzynarodowej oraz wymuszenie na organie władzy RP, organie organizacji międzynarodowej zaniechania lub podjęcia pewnych czynności.
Stopnie alarmowe – wprowadzane są w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.
Stopnie alarmowe CRP – wprowadzane są w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

2. Stosowanie stopni alarmowych
1) Zadania określone w ramach stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP (dla zagrożeń w cyberprzestrzeni) Rzeczypospolitej Polskiej, obejmują przedsięwzięcia realizowane w celu przeciwdziałania wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym i minimalizacji jego skutków.
2) Wprowadzanie, zmiana i odwoływanie stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP następuje w drodze zarządzenia wydanego przez:
• Prezesa Rady Ministrów, na obszarze kilku województw lub na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Ministra lub kierownika urzędu centralnego w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kierowników podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych organów, jednostek organizacyjnych i urzędów;
• Wojewodę w stosunku do obszarów, obiektów i urządzeń według właściwości miejscowej, na obszarze całego lub w części województwa.
3. Poziom zagrożenia i warunki ich określenia
Określenie aktualnego poziomu zagrożenia terrorystycznego ma charakter informacyjny i dokonywane jest przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
W przypadku określenia poziomu zagrożenia terrorystycznego jako umiarkowane, wysokie lub bardzo wysokie Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje o tym organy uprawnione do wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP bądź może stanowić przesłankę do zlecenia przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wprowadzenia przez uprawnione organy stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP.
Wyróżnia się następujące poziomy zagrożenia terrorystycznego:

4. Przesłanki wprowadzenia stopni alarmowych

Wyższy lub niższy stopień alarmowy lub stopień alarmowy CRP może być wprowadzony rozdzielnie lub łącznie jak również z pominięciem stopni pośrednich.

Na dzień 23 kwietnia 2024 r. obowiązuje na terenie całej Kraju drugi stopień alarmowy – stopień BRAVO, drugi stopień alarmowy CRP – stopień BRAVO CRP.