herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Realizowane projekty w obszarze bezpieczeństwa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przy współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, jednostkami terytorialnymi, szkołami z terenu powiatu dzierżoniowskiego oraz lokalnymi przedsiębiorcami, parlamentarzystami i mediami organizuje cykliczne projekty mające na celu zapewnienie i poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Wszystkie podejmowane działania realizowane są zgodnie z Powiatowym programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat”, uchwalonym przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego 27.04.2021 roku.

RATUJ ŻYCIE – ŻYJ BEZPIECZNIE

Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa – przedsięwzięcie ma na celu przekazanie mieszkańcom powiatu, a w szczególności dzieciom i młodzieży przed okresem wakacyjnym wiedzy o tym, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia oraz jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas akcji organizowane są m.in.:

  • miasteczko ruchu drogowego;
  • pokazy sprzętu policyjnego oraz straży pożarnej;
  • pokazy ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • konkursy i turniej o tematyce związanej z bezpieczeństwem.

Ponadto uczestnicy akcji  mają okazję utrwalić wiedzę na temat numerów alarmowych oraz właściwego sposobu zgłaszania zdarzeń do dyspozytorów poszczególnych służb.

Powiatowy Dzień Dawcy oraz Krwiodawstwa – działania przeprowadzane w tym zakresie ukierunkowane są na profilaktykę w zakresie leczenia chorób nowotworowych poprzez rejestrację potencjalnych dawców komórek macierzystych, a także zasilanie banków krwi w okresie wakacyjnym poprzez honorowe krwiodawstwo.

Plastikowa Karta ICE, rozmiarów dowodu osobistego, zawiera miejsce na wpisanie naszego imienia i nazwiska oraz dwóch numerów do osób, które należy powiadomić w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

karta_ice

„Nie dla czadu” – działania w tym zakresie ukierunkowane są na podniesienie świadomości wśród mieszkańców w zakresie zagrożeń płynących ze skutków zatruć tlenkiem węgla.
W ramach tych działań organizowane są spotkania z mieszkańcami, ogłaszane konkursy oraz dystrybuowane są czujniki tlenku węgla.

„Bądź widoczny – bądź bezpieczny” – w ramach tych działań przedstawiciele policji prowadzą spotkania informacyjne z mieszkańcami szczególnie obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich na temat obowiązku posiadania elementów odblaskowych po zmierzchu w terenie niezabudowanym. Ponadto w ramach działań prewencyjnych przekazywane są dla dzieci i młodzież oraz niechronionych użytkowników ruchu drogowego różnego rodzaju elementy odblaskowe (kamizelki, breloki, naszywki, opaski, itp.).

odblaski

EDUKACJA – KONKURSY, TURNIEJE, ĆWICZENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

Konkurs wiedzy z obszaru bezpieczeństwa:
działanie ma celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej rozumianej jako szeroko pojętej ochrony ludności oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń cywilizacyjnych wśród młodzieży.

Konkursy plastyczne w zakresie bezpieczeństwa – przeprowadzanie turniejów wiedzy, konkursów plastycznych oraz innych form rywalizacji dotyczących tematyki bezpieczeństwa.

konkurs_plastyczny

Turniej Wiedzy pożarniczej – “Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

turniej_ruch_drogowy

Zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych  Straży  Pożarnych – celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jest w szczególności:

  • mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu;
  • ocena stanu wyszkolenia pożarniczego;
  • popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

zawody_pozarnicze
Powiatowe ćwiczenia aplikacyjno-praktyczne – ćwiczenia powiatowe w ramach funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przeprowadzone są z inicjatywy Starosty, cyklicznie zgodnie z rocznymi planami działania. Program, charakter i zasięg danych ćwiczeń uzgadniany jest na pierwszym posiedzeniu Zespołu w danym roku kalendarzowym.

Głównym celem ćwiczeń jest sprawdzenie procedur oraz praktycznego działania w zakresie przeprowadzenia ewakuacji osób ze strefy zagrożenia. Ponadto każda ze służb ma możliwość udoskonalenia swoich procedur oraz  planów a także skorygowania współpracy oraz komunikacji pomiędzy podmiotami biorącymi udział w działaniach ratowniczych.

cwiczenia1

Edukacja w obszarze bezpieczeństwa – przeprowadzenie pogadanek, prelekcji, warsztatów w zakresie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, w  miejscach użyteczności publicznej oraz podczas różnego rodzaju spotkań służb z mieszkańcami powiatu.

Debata społeczna w zakresie poczucia bezpieczeństwa – działania w tym zakresie mają na celu redukcję skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Ponadto ma na celu tworzenie efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspieranie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej.

Festiwal Bezpieczeństwa i Profilaktyki – celem festiwalu jest przeciwdziałanie zagrożeniom i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w codziennym życiu. Podczas działań są prowadzone warsztaty  w siedzibach sądu i prokuratury na temat negatywnych skutków przestępczości pospolitej osób młodocianych. Poza tym młodzież ma możliwość uczestnictwa w kursach samoobrony, tańca towarzyskiego jako alternatywy spędzania wolnego czasu oraz prelekcjach na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami, sektami i skutkami przedwczesnej inicjacji seksualnej. Ponadto funkcjonariusze policji i straży pożarnej prowadzą w swoich siedzibach prezentacje z zakresu swojej działalności służbowej.

festiwal_bezpieczenstwa_samoobrona