herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

ZARZĄDZENIE NR 79 / 2019

Starosty Dzierżoniowskiego w sprawie utworzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego została powołana w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Do zadań komisji należy:

  1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
  2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  5. opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie, o porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, w zakresie, o porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W skład Komisji wchodzą:

Starosta jako przewodniczący, burmistrzowie/wójtowie z powiatu dzierżoniowskiego, dwóch radnych powiatowych, a także przedstawiciele policji, straży pożarnej, prokuratury rejonowej, sądu rejonowego.

Przewodniczący komisji, w celu wykonania zadań komisji, może żądać od policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych.

Skład Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Przewodniczący Komisji – Grzegorz Kosowski, starosta dzierżoniowski
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego zadania wynikające z niniejszego Zarządzenia wykonuje wicestarosta.
Delegaci Rady Powiatu – członkowie Komisji:
– Izabela Piwko – Zadrożna;
– Dariusz Gortych.
Przedstawiciele miejscowej społeczności – członkowie Komisji:
– ppłk Marek Geciów, Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie;
– Maciej Smolarz, Prezes Zarządu NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.;
– Elżbieta Jabrzyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji – członkowie Komisji:
– mł. insp. Przemysław Marut, Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie;
– asp. szt. Dariusz Szmigielski, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.
Powołani do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym:
– Dariusz Kucharski,Burmistrz Dzierżoniowa;
– Marek Chmielewski, Wójt Gminy Dzierżoniów;
– Andrzej Hordyj, Burmistrz Bielawy;
– Jarosław Węgłowski, Burmistrz Niemczy;
– Krzysztof Chudyk, Burmistrz Piławy Górnej;
– Jarosław Tyniec, Wójt Gminy Łagiewniki;
– Dorota Konieczna-Enozel, Burmistrz Pieszyc,
– Grażyna Wójcik, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie;
– Wiesława Bronowicka, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie
– Czesław Barwicki, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie
– Krzysztof Umiński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie
– Tomasz Morawiecki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
– Bartosz Szeremeta – Prezes Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie
– bryg. Mariusz Piasecki – Komendant Powiatowy Państwowej straży Pożarnej w Dzierżoniowie
W pracach Komisji uczestniczy przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie – Tomasz Fedorszczak, Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie.
Komisja przy wykonywaniu swoich zadań może współpracować z samorządami gmin z terenu powiatu, a także ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

Kierunki działania powiatu dzierżoniowskiego zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego określa uchwalony przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego Powiatowy Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  i porządku publicznego „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat”Uchwała Nr XXIX/216/21 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta składa radzie powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie starosty ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Aktualności