herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt partnerski pn. „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

Lider Projektu: Powiat Dzierżoniowski

Partner Projektu: Fundacja ”Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Cel projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego z terenu powiatu dzierżoniowskiego

Projekt realizowany jest w 6 szkołach ponadgimnazjalnych:

 1. Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
 2. Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie
 3. Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie
 4. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
 5. Zespół Szkół im. Księdza Jana Dzierżonia w Pieszycach
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie

Cel projektu realizowany będzie poprzez:

 • organizację praktycznych form nauczania w postaci staży zawodowych u pracodawców dla uczniów,
 • organizację staży dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach,
 • organizację szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego dla uczniów i nowoczesnych technologii w edukacji, przy wykorzystaniu narzędzi i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w 2007 – 2013,
 • organizację kursów kwalifikacyjnych dla uczniów,
 • organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów,
 • prowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego, uwzględniając potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy,
 • organizację wycieczek zawodoznawczych,
 • doposażenie szkolnych pracowni nauki zawodów.

Efektem realizacji projektu będzie podniesienie u uczniów kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Geneza projektu:

W 6 placówkach, w których prowadzona jest edukacja na szczeblu zawodowym i technicznym, dostrzeżono konieczność wzmocnienia wzajemnych relacji kierunków kształcenia z lokalnym rynkiem pracy oraz rozwoju doradztwa zawodowego wśród uczniów. Dzięki przystąpieniu do realizacji projektu podjęto próbę rozwoju szkolnictwa praktycznego poprzez wdrażanie innowacyjnego podejścia do wsparcia przedsiębiorczości, a także kształtowania postaw przedsiębiorczych, intensyfikacji współpracy i jej koordynacji w zakresie lepszego systemu kształcenia, lepszego dostosowania systemu kształcenia do zmieniających się warunków społecznych oraz gospodarczych, a także wzmocnienia współpracy pomiędzy sektorem gospodarczym, a jednostkami oświatowymi.

Zakres wsparcia:

W ramach projektu uczniowie mogą nieodpłatnie uczestniczyć w:

 • stażach u pracodawców w ramach kształcenia w zawodach: mechatronika, gastronomia, hotelarstwo, fryzjerstwo, mechanika pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik, stolarz, monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych, sprzedawca, geodezja, architektura krajobrazu, handel, ekonomia, technika pojazdów samochodowych, fototechnika, budownictwo, systemy i urządzenia OZE, krawiec,
 • następujących kursach kwalifikacyjnych: kierowca wózka widłowego, spawacz, barman, wizażysta, barista, prawo jazdy, stylizacja paznokci, carving, florysta, wizażysta, prawo jazdy kategorii T, uprawnienia elektryczne, kasa fiskalna, kuchnia molekularna,
 • dodatkowych zajęciach specjalistycznych, w ramach których szkolni nauczyciele prowadzić będą pozalekcyjne zajęcia w wybranych blokach tematycznych w zakresie kształcenia zawodowego oraz odbędą się wycieczki na Politechnikę Wrocławską,
 • doradztwie zawodowym prowadzonym przez nauczyciela przeszkolonego w ramach projektu z narzędzia „Kalejdoskop Kariery” w formie zajęć indywidualnych z uczniem lub grupowym,
 • wycieczkach zawodoznawczych organizowanych m.in. na targi poznańskie, do Hotelu Gołębiewski w Karpaczu, do WSSE Inwvestpark w Wałbrzychu oraz do przedsiębiorstw zlokalizowanych w lokalnych podstref ekonomicznych.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych mogą:

 • uczestniczyć w stażach zawodowych u pracodawców dla przedmiotów: mechanika i mechatronika, ekonomia, fryzjerstwo, gastronomia, biuro rachunkowe, geodezja, architektura krajobrazu, fototechnika, budownictwo, systemy i urządzenia OZE, hotel,
 • przejść szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe w obszarze TIK, w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi i wykorzystania ich w procesie dydaktycznym, podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne, a także przygotowujące do wykorzystania zwalidowanego narzędzia doradztwa zawodowego „Kalejdoskop Kariery”, w celu przygotowania do prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.

Ponadto każda ze szkół doposażona zostanie w wybrany sprzęt do pracowni zawodowych:

 • Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie: pracownię pomiarów elektrycznych i elektronicznych,
 • Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie: pracownię hotelarską oraz pracownię żywienia i usług gastronomicznych,
 • Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie: pracownię geodezji i pracownię architektury krajobrazu,
 • ZSiPKZ w Bielawie: pracownię informatyczną, fototechniczną i budowlaną,
 • Zespół Szkół w Pieszycach: pracownię gastronomiczną,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dzierżoniowie: również pracownię gastronomiczną.

Harmonogram projektu:

Projekt jest realizowany od stycznia 2017 roku do listopada 2018 roku.

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu to 1.794.224 zł. Kwota dofinansowania jaką otrzymał projekt z UE i budżetu Państwa to 1.703.864 zł, co stanowi blisko 95 % wartości całego projektu.

Szczegółowe informacje dot. projektu można uzyskać w biurach projektu w siedzibach:

Lidera: Starostwo Powiatowe ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

Partnera: Fundacja ”Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze

Szkół:

 • Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów
 • Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów
 • Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów
 • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, ul. Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa
 • Zespół Szkół im. księdza Jana Dzierżonia w Pieszycach, ul. Mickiewicza 1, 58-250 Pieszyce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 74 i 76, 58-200 Dzierżoniów

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie muszą zapoznać się z regulaminem rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy Nauczyciel
 2. Formularz zgłoszeniowy Uczeń
 3. Deklaracja uczestnictwa Nauczyciel
 4. Deklaracja uczestnictwa Uczeń
 5. Oświadczenie uczestnika Nauczyciel
 6. Oświadczenie uczestnika Uczeń

Harmonogram od listopada do grudnia 2017 r.

 1. SOSW – harmonogram XI-XII 2017 r.
 2. ZS nr 1 – harmonogram XI-XII2017 r.
 3. ZS nr 2 – harmonogram XI-XII2017 r.
 4. ZS nr 3 – harmonogram XI-XII 2017 r.
 5. ZS Pieszyce – harmonogram XI-XII2017 r.
 6. ZSiPKZ – harmonogram XI-XII2017 r.

Harmonogramy od stycznia 2018 r.

Harmonogram styczeń 2018

Harmonogram luty 2018 r.

Harmonogram marzec 2018 r.

Harmonogram marzec 2018 r. – aktualizacja

Harmonogram marzec 2018 r. – aktualizacja 2

Harmonogram kwiecień 2018r.

Harmonogram kwiecień 2018r. – aktualizacja 

Harmonogram maj 2018 r.

Harmonogram maj 2018 r. – aktualizacja

Harmonogram czerwiec 2018r.

Aktualności

1,7 mln zł na „Klucz do zawodu” (13 października 2016 r.)