Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Realizowane projekty

Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

Projekt pn. “Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partnerzy Projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Pieszyce

Opis projektu:
Projekt będzie realizowany w oparciu o partnerstwo Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Lidera) z jednostkami samorządu terytorialnego (Partnerami): Powiatem Dzierżoniowskim i Gminą Pieszyce. Projekt obejmuje trzy zadania inwestycyjne, które będą realizowane w okresie maj 2018r – czerwiec 2019r. Są to:

 1. Ścieżka rowerowa Pieszyce-Kamionki – ścieżka o długości 2 km i szerokości 2-3m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z oświetleniem i dwoma kładkami.
 2. Ścieżka rowerowa Niemcza-Wojsławice – ścieżka z ciągiem pieszym o długości 1,25 km i minimalnej szerokości 3,5m biegnącej wzdłuż drogi powiatowej 3021D wraz z przebudową oświetlenia i zjazdów z drogi oraz małą architekturą,: 6 koszy na śmieci, 6 ławek, 6 stojaków na rowery.
 3. Udostępnianie terenów turystycznych i cennych przyrodniczo na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich – w ramach zadania zostaną wykonane 4 parkingi przy drodze 3016D Kamionki-Przełęcz Jugowska, oraz zostanie rozbudowa infrastruktura małej retencji.

Ponadto zaplanowane są działania w zakresie edukacji ekologicznej w formie organizacji wycieczek szkolnych (szkół podstawowych i gimnazjów) oraz przygotowanie i montaż 13 tablic edukacyjnych, wydanie ulotek edukacyjnych w nakładzie 30 tys. szt. oraz wykonania strony internetowej z materiałami do pobrania: filmy, zdjęcia, opisy.

Projekt wspiera następujące obszary chronione, cenne przyrodniczo:

 1. Park Krajobrazowy Gór Sowich,
 2. Obszary Natura 2000:
  a. PLH020071 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich,
  b. PLH020005 Kamionki,
  c. PLH020082 Wzgórza Niemczańskie
 3. Obszar chroniony krajobrazu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie.

W ramach zadania planuje się częściowe dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych – parkingi.

Na obszarze Powiatu Dzierżoniowskiego znajdują się liczne zasoby cenne przyrodniczo o szczególnym znaczeniu przyrodniczym (między innymi zanokcica serpentynowa, nocek bechsteina, czosnek niedźwiedzi, arnika górska). Wiedza o nich w społeczeństwie jest mało powszechna, a istniejąca infrastruktura nie umożliwia poznania ich siedlisk w sposób nienarażający na zadeptanie i synantropizację. Infrastruktura ta również nie stwarza możliwości łatwego poruszania się w terenach okalających i nie umożliwia dogodnego dostępu z zewnątrz, co skutkuje znacznym natężeniem ruchu pojazdów mechanicznych w ruchu turystycznym, parkowaniem ich w miejscach niedozwolonych. Stwarza to znaczne zagrożenie dla obszarów cennych przyrodniczo i siedlisk flory i fauny chronionej w wyniku znacznego natężania zanieczyszczeń powietrza, eutrofizacji zasobów wodnych oraz rozjeżdżanie terenu, a w konsekwencji występowania zjawiska erozji gleby.

Innym problemem, który rozwiązuje projekt, jest zasychanie siedlisk chronionych z powodu zbyt małej retencji wody. Spowodowane to jest przez rozwój infrastruktury drogowej i erozję terenu, co skutkuje szybszym spływem wód opadowych ze stoków gór i wzgórz, powodując przedłużanie się długości suszy w okresach bezopadowych. W wyniku tych zjawisk narażone są obszary cenne przyrodniczo i siedliska chronione.

Wszystkie działania w projekcie będą realizowane w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Cel projektu:
Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa infrastruktury, w tym zielonej infrastruktury, związanej z ochroną i zachowaniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków na terenach chronionych poprzez ich bezpieczne udostępnienie i zagospodarowanie wód opadowych.

Celami szczegółowymi są:

 1. Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo w tym obszary chronione (Natura 2000)
 2. Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wiedzy o konieczności i zasadach ochrony przyrody.
 3. Poprawa stosunków wodnych w obszarach chronionych i zwiększenie małej retencji.
 4. Zachowanie bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo.
 5. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w wyniku spalania paliw.

Cele te będą realizowane poprzez:

 1. Budowę infrastruktury turystycznej przyjaznej środowisku – ścieżki rowerowe, parkingi.
 2. Budowę terenowych urządzeń wodnych.
 3. Edukację ekologiczną – strona internetowa, tablice, ulotki, wycieczki z opiekunem.

Wykonanie projektowanych ścieżek rowerowych wraz z pełną infrastrukturą, parkingów w tym dla osób niepełnosprawnych na drodze 3016D oraz budowa urządzeń terenowych sprzyjających małej retencji zdecydowanie wpłynie na zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione cenne przyrodniczo oraz zachowanie gatunków chronionych i zagrożonych.

Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w wyniku działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu także pozwoli na poprawę stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i stopnia ich ochrony.

Głównymi odbiorcami rezultatów projektu będą osoby bezpośrednio korzystające z budowanej infrastruktury, niemniej cała społeczność regionu odniesie pozytywną korzyść poprzez możliwość przebywanie w czystszym środowisku, uprawiania turystyki aktywnej oraz zdobycie szerokiej wiedzy na temat otaczającego środowiska naturalnego.

Planowane efekty projektu:
Stworzenie możliwości ograniczenia ruchu pojazdów mechanicznych na korzyść ruchu rowerowego w bezpośredniej bliskości obszarów chronionych pozwoli na wyeliminowanie niekorzystnego wpływu ruchu turystycznego na te obszary. Jednocześnie działania zmierzające do poprawy małej retencji na obszarach chronionych umożliwią zatrzymanie większej ilości wody i znaczną poprawę stosunków wodnych na tych obszarach.

Planowane równolegle działania edukacyjne mają wyeliminować bezpośrednią presję na siedliska, rozpowszechniając wiedzę na temat najcenniejszych okazów przyrodniczych, zasad ich ochrony i bezpiecznego sposobu korzystania w tych obszarów. Te działania oraz możliwość zobaczenia i poznania atrakcji przyrodniczych poza naturalnymi siedliskami pozwoli zdecydowanie na lepszą ich ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Na obszarach tych występują gatunki podlegające ścisłej ochronie, ochronie częściowej oraz wpisane do czerwonej księgi.

Wskaźniki produktu:

Liczba wspartych form ochrony przyrody – 4 szt., 2019 r.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych – 4 szt., 2019 r.

Długość wybudowanych dróg rowerowych – 3,25 km, 2019 r.

Wskaźniki rezultatu:

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 12,17 ha, 2019 r.

Budżet Projektu

Wartość projektu: 3 242 647,63 PLN,

Wartość dofinansowania ze środku UE: 2 756 250,49 PLN.

Zakończenie realizacji projektu planuje się w czerwcu 2019 r.

 

Aktualności

Parkingi dla turystów przy drodze na Jugów (4.12.2018)

Nowe ścieżki rowerowe w naszym powiecie (8.06.2018)