herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partnerzy Projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Pieszyce

Opis projektu:
Projekt będzie realizowany w oparciu o partnerstwo Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Lidera) z jednostkami samorządu terytorialnego (Partnerami): Powiatem Dzierżoniowskim i Gminą Pieszyce. Projekt obejmuje trzy zadania inwestycyjne, które będą realizowane w okresie maj 2018r – czerwiec 2019r. Są to:

 1. Ścieżka rowerowa Pieszyce-Kamionki – ścieżka o długości 2 km i szerokości 2-3m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z oświetleniem i dwoma kładkami.
 2. Ścieżka rowerowa Niemcza-Wojsławice – ścieżka z ciągiem pieszym o długości 1,25 km i minimalnej szerokości 3,5m biegnącej wzdłuż drogi powiatowej 3021D wraz z przebudową oświetlenia i zjazdów z drogi oraz małą architekturą,: 6 koszy na śmieci, 6 ławek, 6 stojaków na rowery.
 3. Udostępnianie terenów turystycznych i cennych przyrodniczo na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich – w ramach zadania zostaną wykonane 4 parkingi przy drodze 3016D Kamionki-Przełęcz Jugowska, oraz zostanie rozbudowa infrastruktura małej retencji.

Ponadto zaplanowane są działania w zakresie edukacji ekologicznej w formie organizacji wycieczek szkolnych (szkół podstawowych i gimnazjów) oraz przygotowanie i montaż 13 tablic edukacyjnych, wydanie ulotek edukacyjnych w nakładzie 30 tys. szt. oraz wykonania strony internetowej z materiałami do pobrania: filmy, zdjęcia, opisy.

Projekt wspiera następujące obszary chronione, cenne przyrodniczo:

 1. Park Krajobrazowy Gór Sowich,
 2. Obszary Natura 2000:
  a. PLH020071 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich,
  b. PLH020005 Kamionki,
  c. PLH020082 Wzgórza Niemczańskie
 3. Obszar chroniony krajobrazu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie.

W ramach zadania planuje się częściowe dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych – parkingi.

Na obszarze Powiatu Dzierżoniowskiego znajdują się liczne zasoby cenne przyrodniczo o szczególnym znaczeniu przyrodniczym (między innymi zanokcica serpentynowa, nocek bechsteina, czosnek niedźwiedzi, arnika górska). Wiedza o nich w społeczeństwie jest mało powszechna, a istniejąca infrastruktura nie umożliwia poznania ich siedlisk w sposób nienarażający na zadeptanie i synantropizację. Infrastruktura ta również nie stwarza możliwości łatwego poruszania się w terenach okalających i nie umożliwia dogodnego dostępu z zewnątrz, co skutkuje znacznym natężeniem ruchu pojazdów mechanicznych w ruchu turystycznym, parkowaniem ich w miejscach niedozwolonych. Stwarza to znaczne zagrożenie dla obszarów cennych przyrodniczo i siedlisk flory i fauny chronionej w wyniku znacznego natężania zanieczyszczeń powietrza, eutrofizacji zasobów wodnych oraz rozjeżdżanie terenu, a w konsekwencji występowania zjawiska erozji gleby.

Innym problemem, który rozwiązuje projekt, jest zasychanie siedlisk chronionych z powodu zbyt małej retencji wody. Spowodowane to jest przez rozwój infrastruktury drogowej i erozję terenu, co skutkuje szybszym spływem wód opadowych ze stoków gór i wzgórz, powodując przedłużanie się długości suszy w okresach bezopadowych. W wyniku tych zjawisk narażone są obszary cenne przyrodniczo i siedliska chronione.

Wszystkie działania w projekcie będą realizowane w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Cel projektu:
Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa infrastruktury, w tym zielonej infrastruktury, związanej z ochroną i zachowaniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków na terenach chronionych poprzez ich bezpieczne udostępnienie i zagospodarowanie wód opadowych.

Celami szczegółowymi są:

 1. Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo w tym obszary chronione (Natura 2000)
 2. Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wiedzy o konieczności i zasadach ochrony przyrody.
 3. Poprawa stosunków wodnych w obszarach chronionych i zwiększenie małej retencji.
 4. Zachowanie bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo.
 5. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w wyniku spalania paliw.

Cele te będą realizowane poprzez:

 1. Budowę infrastruktury turystycznej przyjaznej środowisku – ścieżki rowerowe, parkingi.
 2. Budowę terenowych urządzeń wodnych.
 3. Edukację ekologiczną – strona internetowa, tablice, ulotki, wycieczki z opiekunem.

Wykonanie projektowanych ścieżek rowerowych wraz z pełną infrastrukturą, parkingów w tym dla osób niepełnosprawnych na drodze 3016D oraz budowa urządzeń terenowych sprzyjających małej retencji zdecydowanie wpłynie na zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione cenne przyrodniczo oraz zachowanie gatunków chronionych i zagrożonych.

Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w wyniku działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu także pozwoli na poprawę stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i stopnia ich ochrony.

Głównymi odbiorcami rezultatów projektu będą osoby bezpośrednio korzystające z budowanej infrastruktury, niemniej cała społeczność regionu odniesie pozytywną korzyść poprzez możliwość przebywanie w czystszym środowisku, uprawiania turystyki aktywnej oraz zdobycie szerokiej wiedzy na temat otaczającego środowiska naturalnego.

Planowane efekty projektu:
Stworzenie możliwości ograniczenia ruchu pojazdów mechanicznych na korzyść ruchu rowerowego w bezpośredniej bliskości obszarów chronionych pozwoli na wyeliminowanie niekorzystnego wpływu ruchu turystycznego na te obszary. Jednocześnie działania zmierzające do poprawy małej retencji na obszarach chronionych umożliwią zatrzymanie większej ilości wody i znaczną poprawę stosunków wodnych na tych obszarach.

Planowane równolegle działania edukacyjne mają wyeliminować bezpośrednią presję na siedliska, rozpowszechniając wiedzę na temat najcenniejszych okazów przyrodniczych, zasad ich ochrony i bezpiecznego sposobu korzystania w tych obszarów. Te działania oraz możliwość zobaczenia i poznania atrakcji przyrodniczych poza naturalnymi siedliskami pozwoli zdecydowanie na lepszą ich ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Na obszarach tych występują gatunki podlegające ścisłej ochronie, ochronie częściowej oraz wpisane do czerwonej księgi.

Wskaźniki produktu:

Liczba wspartych form ochrony przyrody – 4 szt., 2019 r.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych – 4 szt., 2019 r.

Długość wybudowanych dróg rowerowych – 3,25 km, 2019 r.

Wskaźniki rezultatu:

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 12,17 ha, 2019 r.

Budżet Projektu

Wartość projektu: 3 242 647,63 PLN,

Wartość dofinansowania ze środku UE: 2 756 250,49 PLN.

Zakończenie realizacji projektu planuje się w czerwcu 2019 r.

 

Aktualności

Parkingi dla turystów przy drodze na Jugów (4.12.2018)

Nowe ścieżki rowerowe w naszym powiecie (8.06.2018)