herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zawodowy Dolny Śląsk

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt partnerski pn. „Zawodowy Dolny Śląsk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa 10 – Edukacja

 Działanie 10.4  – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie 10.4.1  – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Całkowita wartość projektu: 4 210 552,50 zł

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 3 578 969,62 zł

Łączna kwota dofinansowania: 4 000 024,87 zł

 

Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 30.11.2018 r.

 

Główny cel projektu: poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów u pracodawcy.

Cele projektu:

 • osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczennic i uczniów szkół placówek Dolnego Śląska kształcących się w zawodach deficytowych i RIS na rynku pracy poprzez realizację 5 zadań projektowych
 • doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych (zorientowanych na przemysł) uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego regionu

Projekt realizowany przez:

 • Partnera Wiodącego: Województwo Dolnośląskie, Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji i Nauki
 • Partnerów: Politechnikę Wrocławską, Powiat Bolesławiecki, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Kamiennogórski, Powiat Kłodzki, Powiat Lubański, Powiat Oleśnicki, Powiat Polkowicki, Powiat Strzeliński, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Wołowski, Powiat Ząbkowicki, Gminę Jelenia Góra, Gminę Legnica, Gminę Wałbrzych, Gminę Wrocław
 • Realizatora: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Zasięg projektu:

42 szkoły z terenu Dolnego Śląska, w tym 4 szkoły prowadzone przez Powiat Dzierżoniowski:

 • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
 • Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej w Dzierżoniowie
 • Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach

Grupy docelowe:

 • 2490 uczniów (623K) dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, które kształcą w zawodach deficytowych i RIS, w tym 270 uczniów szkół powiatu dzierżoniowskiego
 • 60 nauczycieli (24K) kształcenia zawodowego dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, które kształcą w zawodach deficytowych i RIS, w tym 4 nauczycieli szkół powiatu dzierżoniowskiego

Zawody deficytowe i RIS w projekcie:

Technik spedytor

Technik logistyk

Technik cyfrowych procesów graficznych

Technik elektryk
Technik informatyk
Technik mechanik z kwalifikacją M.19.

Elektryk

Operator obrabiarek skrawających

 Zadania projektowe:

Zadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej

Zajęcia o charakterze warsztatowo-laboratoryjnym dla 2490 uczennic i uczniów. Część zajęć zostanie przeprowadzonych metodą  wykładu, a część w formie zajęć praktycznych. Programy szkoleń będą podlegały aktualizacji w celu dostosowania do potrzeb uczestników szkoleń. Zajęcia będą odbywały się w grupach liczących 12-15 osób na halach symulacyjnych Politechniki Wrocławskiej (Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych)

Powiat Dzierżoniowski – 18 grup po 15 uczniów

Zadanie 2. Współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej (koła współpracy zorientowane na przemysł).

Współpraca pomiędzy kołami zainteresowań szkół zawodowych objętych projektem, a kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej. 10 osobowe grupy uczniów zostaną dopasowane do kół naukowych Politechniki Wrocławskiej Przewiduje się powstanie 20 branżowych kół naukowych zorientowanych na przemysł. Efektami prac kół będą mini-prototypy, opisy merytoryczne lub raporty, które będą mogły posłużyć za punkt wyjściowy do dalszej współpracy w tym zakresie.

Powiat Dzierżoniowski – 2 koła naukowe

Zadanie 3. Praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.

221 uczennic i uczniów podejmie realizację staży zawodowych w systemie miesięcznym w wymiarze 150 godzin w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się szkoła. Dla uczniów technikum lub szkoły policealnej przewiduje się staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego w celu zwiększenia wymiaru staży zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Umiejętności jakie nabędą uczniowie podczas realizacji staży, ułatwią im wejście na rynek pracy zwiększając ich konkurencyjność oraz wzrost szans na uzyskanie stabilnej, dobrze płatnej pracy.

Powiat Dzierżoniowski – 14 staży uczniowskich

Zadanie 4. Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje RIS.

60 nauczycielek i nauczycieli zawodu kształcących w zawodach deficytowych i RIS otrzyma wsparcie w postaci zajęć laboratoryjnych, uzupełnione o treści metodyczne. Zajęcia w 10 grupach szkoleniowych 6 osobowych zostaną zrealizowane  przez pracowników naukowych w salach dydaktycznych i laboratoryjnych wyposażonych w sprzęt wysokospecjalistyczny Politechniki Wrocławskiej oraz specjalistów z DODN we Wrocławiu. Cykl szkoleniowy obejmować będzie 16 godzin.

Powiat Dzierżoniowski – 4 staże nauczycielskie

Zadanie 5. Doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych zadań w projekcie.

W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia dla szkół uczestniczących w projekcie. Dla poszczególnych partnerów przewidziano zakup 18 kompletów, na które składają się produkty i urządzenia, które będą wykorzystywane w zakresie nauczania w ramach przedmiotów deficytowych. Zakup doposażenia umożliwi pełniejsze rozwijanie wykorzystanie umiejętności i wiedzy u uczniów. Zakup doposażenia jest ściśle związany z branżami i zawodami deficytowymi.

Powiat Dzierżoniowski – doposażenie jednej szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz formularze rekrutacyjne

Aktualności:

Podnoszą kwalifikacje zawodowe (19 listopada 2017 r.)

Podniosą kwalifikacje zawodowe (13 października 2016 r.)