herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Szkoła na telemoście – szansą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt partnerski pn. „Szkoła na telemoście – szansą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w powiecie dzierżoniowskim” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Edukacja

Działanie 10.2  – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie 10.2.1  – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Całkowita wartość projektu: 635 028,63 zł

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 539 774,33 zł

Okres realizacji projektu: od 01.08.2016 r. do 31.07.2017r.

Projekt realizowany w partnerstwie przez:

Lidera Partnerstwa – Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Partnera – Powiat Dzierżoniowski.

Cele główny projektu: wzrost kompetencji, w szczególności kompetencji matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych, wśród 464 uczniów (220K) z 3 szkół podstawowych i 6 szkół gimnazjalnych z powiatu dzierżoniowskiego poprzez realizację zajęć dodatkowych z wykorzystaniem m.in.: innowacyjnych metod nauczania i sprzętu TIK, w tym również realizację programu doradztwa edukacyjno–zawodowego i podniesienie poziomu kompetencji 45 nauczycieli (40K) kształcenia ogólnego w terminie do 31.07.2017 r.

Opis projektu:

Projekt pn. ” Szkoła na telemoście – szansą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

w powiecie dzierżoniowskim” skierowany jest do Uczniów/Uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej lub klasy I-III Gimnazjum oraz nauczycieli z następujących szkół:

 • Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie,
 • Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie,
 • Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach,
 • Gimnazjum nr 1 w Bielawie,
 • Gimnazjum nr 5 w Bielawie,
 • Gimnazjum w Pieszycach,
 • Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Dzierżoniowie,
 • Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie,
 • Gimnazjum w Łagiewnikach.

 

W ramach oferowanych form wsparcia uczniowie wezmą udział w:

 • programie doradztwa edukacyjno-zawodowego (uczniowie gimnazjum),
 • zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania:

– kształtujących kompetencje matematyczne,

– kształtujących kompetencje cyfrowe,

– z zakresu nauk przyrodniczych

 • w dwudniowym wyjeździe dydaktycznym.

 

Nauczyciele objęci zostaną szkoleniami z zakresu:

 • wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • motywowania uczniów do nauki i rozwoju indywidualnego z wykorzystaniem elementów coachingu,
 • jak kształtować kompetencje kluczowe uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

W ramach projektu wszystkie szkoły biorące w nim udział doposażone zostaną w nowoczesny sprzęt TIK do prowadzenie zajęć.

Formularze i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariatach szkół objętych wsparciem w ramach projektu.

Aktualności

Nowoczesny sprzęt  TIK w szkołach (28 września 2016 r.)