herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Projekt grantowy „Wsparcie Dolnośląskich DPS” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Oś priorytetowa V – Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.2 – Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Nazwa projektu grantowego – Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020 r. do 31.12.2020r.

Całkowita wartość projektu: 124 600,25 zł
Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 84,17 %
Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej: 15,83 %

Podmiot, któremu przekazano realizację grantu: Dom Pomocy Społecznej w Bielawie
Przeznaczenie grantu: realizacja zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupie środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu