herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

 

DOFINASOWANO

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Na realizację zadania Powiat Dzierżoniowski pozyskał w 2016 roku prawie 13,7 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Aktualnie całkowity koszt realizacji operacji to według zestawienia rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do Aneksu nr 7 do Umowy dotacji to 21 444 356,82 zł.

Wniosek Powiatu Dzierżoniowskiego o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” uzyskał 135 punktów i zajął I miejsce na liście rankingowej.

Scalenie gruntów przeprowadzane jest na wniosek 91,1% właścicieli gospodarstw rolnych, które są położone na projektowanym obszarze scalenia.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków gospodarowania, która odbędzie się przede wszystkim poprzez zmniejszenie liczby działek w gospodarstwach rolnych oraz budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi, likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych.

Dzięki scaleniu rolnicy zyskają szerokie pola zamiast kilku wąskich rozrzuconych po całej wsi, będą mieli mniejszą odległość pól od gospodarstw, co wpłynie na obniżenie kosztów ponoszonych przy uprawie roli, a co najważniejsze – lepszy dojazd do pól.

Powierzchnia obszaru scalenia: 2030,81 ha
Piława Dolna 2023,75 ha
Owiesno 7,06 ha

Liczba uczestników scalenia: 758

Budowa i przebudowa dróg o dł. 5,8 km
Likwidacja i rekultywacja zbędnych dróg o pow. 0,97 ha
Konserwacja/odbudowa rowów melioracyjnych o dł. 1,16 km.


Całkowita wartość przedsięwzięcia –
21 444 356,82 zł
W tym EFFROW 63,63% –
13 645 044,24 zł
Budżet państwa 36,37% –
7 799 312,58 zł

Zakończenie realizacji operacji planuje się na 25.06.2023 r.

Operację na mocy porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Starostą Dzierżoniowskim prowadzi Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu. Operację koordynuje i od strony formalnej prowadzi Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Aktualności i ogłoszenia dotyczące „Scalenia gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno”

Postanowienie scaleniowe (23.09.2016)

Podpisanie umowy na dofinansowanie „Scalenia gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno” (1.09.2016)