herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Projekt grantowy „Wsparcie Dolnośląskich DPS” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Działanie 2.8 – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Cel udzielenia grantów: Celem udzielania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19 w DPS funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska

Termin realizacji umowy: od 08.10.2020 r. do 31.12.2020r.
Całkowita wartość projektu: 195 750,00 zł
Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 164 978,10 zł
Wartość dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa: 30 771,90 zł

Podmiot, któremu przekazano realizację grantu: Dom Pomocy Społecznej w Bielawie

Przeznaczenie grantu: wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”.

Do wydatków, które mogą być finansowane w ramach grantu należą dopłaty do wynagrodzeń oraz nagrody lub premie dla personelu DPS.