herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej
realizuje Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w następujących działaniach:

1.5. Pomoc uczennicom w ciąży;
2.4 Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

PRIORYTET I – WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN

1.5 – Pomoc uczennicom w ciąży

Cel działania: zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.
Grupa docelowa: uczennice w ciąży.
Podmiot realizujący: Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24
Sposób realizacji: przygotowanie i utrzymanie miejsca w internacie dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zostaną zapewnione maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka.

PRIORYTET II – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY

2.4 – Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością

Cel działania:
– zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych; skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług;
– zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

Grupa docelowa: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD –10.

Podmiot realizujący: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2
Sposób realizacji: organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz – w zależności od potrzeb – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Czas realizacji Programu: lata 2017- 2021

Powiat Dzierżoniowski otrzyma dotację na realizację zadania w wysokości 1.870.360 zł.

Bliższe informacje na temat Programu „Za życiem” znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej