herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Czas na zawodowców

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt partnerski pn. „Czas na zawodowców” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Edukacja
Działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Główny cel projektu:
zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów i nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska.

Projekt realizowany przez:

  1. Partnera Wiodącego: Województwo Dolnośląskie,
  2. Partnerów: Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Głogowski, Powiat Oleśnicki, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Ząbkowicki, Gminę Jelenia Góra, Gminę Legnica, Gminę Wałbrzych.

Zasięg projektu:
32 szkoły z terenu Dolnego Śląska, w tym 4 szkoły prowadzone przez Powiat Dzierżoniowski:

  1. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,
  2. Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie,
  3. Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie,
  4. Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej w Dzierżoniowie.

Grupy docelowe:

  • 1935 uczniów dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, które kształcą w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik z kwalifikacją M.19 technik, informatyk, technik analityk, technik agrobiznesu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik rolnik/rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik ochrony środowiska;
  • 160 nauczycieli kształcenia zawodowego dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, w tym 18 nauczycieli szkół powiatu dzierżoniowskiego

Zadania projektowe:

Zadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowane przez uczelnie wyższe będące partnerami w projekcie: Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Szkolenia w wymiarze 6 godzin będą miały charakter warsztatowo–laboratoryjny, częściowo prowadzone w sposób tradycyjny (metodą wykładu), a częściowo w formie zajęć praktycznych.
Powiat Dzierżoniowski – 12 grup po 15 uczniów

Zadanie 2. Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane przez Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu oraz pod kątem innowacyjnych metod dydaktycznych, w szczególności wykorzystania metody eksperymentu, szkoleń interpersonalnych i społecznych.
Powiat Dzierżoniowski – 18 nauczycieli

Zadanie 3. Obozy naukowe

10 obozów naukowych dopasowanych do profilu zawodu ujętego w projekcie. Uczestnicy obozu zrealizują wspólnie program zaproponowany przez uczelnię wyższą. Przez 5 dni uczniowie pod okiem opiekunów zrealizują zadania warsztatowo-projektowe. Efektem prac będą mini-prototypy, opisy merytoryczne lub raporty.
Powiat Dzierżoniowski – 1 obóz dla 20 uczniów

Zadanie 4. Współpraca kół branżowych szkół z Dolnego Śląska z kołami naukowymi na uczelniach wyższych

Współpraca pomiędzy kołami zainteresowań szkół zawodowych objętych projektem a kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 10-osobowe grupy uczniów zostaną dopasowane do kół naukowych uczelni wyższych. Przewiduje się powstanie 19 branżowych kół naukowych. Efektami prac kół będą mini-prototypy, opisy merytoryczne lub raporty, które będą mogły posłużyć za punkt wyjściowy do dalszej współpracy w tym zakresie.
Powiat Dzierżoniowski – 3 miniprojekty

Zadanie 5. Staże i praktyki zawodowe u pracodawcy
Staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego realizowane przez uczniów w zakładach pracy, w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu i nabycia doświadczenia pracy w warunkach rzeczywistych.
Powiat Dzierżoniowski – 119 staży.

Całkowita wartość projektu: 7 236 537,00 zł

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 6 874 710,15 zł

Wartość zadań dla Powiatu Dzierżoniowskiego: 476 000,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01.04.2018 r. do 31.08.2019 r.