herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt pn.: „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Lider projektu:
Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partnerzy projektu:
Powiat Dzierżoniów,
Gmina Miejska Dzierżoniów,
Gmina Dzierżoniów,
Gmina Piława Górna,
Gmina Niemcza,
Gmina Łagiewniki.

Projekt partnerski skierowany jest do 2806 osób z 12 szkół podstawowych i 3 szkół licealnych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

Zakres projektu ustalony został na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół. Określone zostały największe problemy placówek z terenu Powiatu. Dzięki temu projekt odpowiadać będzie na potrzeby dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców, co pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych.

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

 • realizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauczania przedmiotów językowych, matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości;
 • realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć (w tym TIK);
 • szkolenia dla nauczycieli w zakresie niezbędnym do realizacji planowanych zajęć;
 • organizacja 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów (394K), które są jedną z najskuteczniejszych metod oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w procesie edukacji dzieci i młodzieży oraz sposobem wprowadzania, pogłębiania, rozszerzania lub utrwalania realizowanych treści kształcenia.

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

 • zwiększeniu dostępności usług edukacyjnych i wyrównywaniu szans,
 • podniesieniu jakości i efektywności nauczania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
 • zapewnieniu jakości wykształcenia odpowiadającego standardom społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów.

Planowane efekty

 • rozwój kompetencji kluczowych wśród 2500 uczniów w tym: rozwój 793 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wzrost kompetencji 306 nauczycieli,
 • wyposażenie pracowni poprzez zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (w tym TIK) umożliwiających indywidualizację pracy z uczniem podczas kół zainteresowań oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych,
 • pogłębienie, rozszerzanie oraz utrwalenia realizowanych treści kształcenia poprzez organizację 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów.

Projekt zakłada także współpracę pomiędzy placówkami objętymi projektem, w celu udostępniania pracowni wspartych w ramach programu szkołom, które nie posiadają odpowiedniej bazy dydaktycznej.

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nastąpi poprzez realizację zajęć w następujących blokach tematycznych:

 1. „Z językiem obcym za pan brat” – wsparcie uczniów z języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego /617os.-318K, 299M/
 2. „Młody przyrodnik” -wsparcie uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych /437os.-233K, 204M/
 3. „Młody Pitagoras” – wsparcie uczniów w zakresie nauki matematyki /367os.-199K, 168M/
 4. Zajęcia dla dzieci ze SPE (gimnastyka korekcyjna, arteterapia, biofeedback, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne) /793os.-425K,368M/
 5. „Kreatywny uczeń – skuteczny biznesmen” – zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywności, innowacyjność, praca zespołowa /286os.-153K,133M/

Wartość projektu: 2.143.528,98 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.821.999,63 zł

Okres realizacji projektu: od  01.01.2019 do 30.06.2020

Harmonogram form wsparcia dla szkół

Aktualności:

Zapraszamy na Noc Biologów (28.03.2019)

Kreatywnie w liceach powiatowych (22.03.2019)