herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

„Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” realizowany jest w terminie od 1.01.2024 do 30.06.2026 r. ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji.

grafika z oznaczeniem dofinansowania

Wartość całkowita projektu: 2 634 208,63 PLN

Wartość dofinansowania: 2 107 366,90 PLN

Projekt powstał dzięki partnerstwu utworzonemu przez Powiat Dzierżoniowski oraz Stowarzyszanie Ziemia Dzierżoniowska na rzecz uczniów i nauczycieli z następujących szkół:

  1. Technikum w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

  2. Technikum w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

  3. Technikum i Szkoła branżowa I st w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie – dla których organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczestników objętych wsparciem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost kompetencji zielonych, wyrównanie szans edukacyjnych, nabycie umiejętności z zakresu rezyliencji, stworzenie przestrzeni w szkole, która zapewni uczestnictwo każdego ucznia w procesie uczenia się. Dzięki wsparciu nauczycieli możliwe będzie lepsze kształcenie uczniów.

Ponadto, pracownie szkolne zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, tak aby stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy, oraz wzmocnić rozwój cyfryzacji w placówkach objętych wsparciem. Struktura oferty kształcenia zawodowego dzięki założeniom w projekcie ulegnie dynamicznym przeobrażeniom związanym z prognozowanym zapotrzebowaniem na kwalifikacje w dłuższej perspektywie.

Działania projektowe: staże dla uczniów, kursy, szkolenia i inne formy wsparcia dla uczniów przygotowujące ich do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacji i rozwijające kompetencje kluczowe, rozwój współpracy z uczelniami wyższymi, doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone we współpracy z pracodawcami, rozwijanie cyfrowych umiejętności w praktycznym kształceniu zawodowym, rozwój kompetencji zielonych w oparciu, zajęcia z zakresu rezyliencji, komunikacji społecznej i wewnętrznej w tym radzenie sobie ze stresem, trening umiejętności społecznych, walka ze stereotypizacją płciową, wsparcie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej, dostosowanie szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, zakup wyposażenia.