herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wzrost jakości edukacji szkolnej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt pn. „Wzrost jakości edukacji szkolnej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa: X Edukacja
Numer działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
Partner Projektu: Powiat Dzierżoniowski

Szkoły objęte projektem:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie
  (Szkoła Podstawowa nr 2 w Dzierżoniowie, Gimnazjum nr 4 w Dzierżoniowie)
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej
  (Szkoła Podstawowa nr 2 w Piławie Górnej, Gimnazjum nr 2 w Piławie Górnej)

Cel projektu:
Wzrost u uczniów poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doskonalenie umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 39 nauczycieli oraz wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce multimedialne i dydaktyczne.

Główne działania w projekcie:
1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół – 123 920,00 zł
2. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów – 99 500,00 zł
3. Metoda eksperymentu w nauczaniu – 71 200,00 zł
4. Indywidualizacja wsparcia uczniów – 177 950,00 zł
5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe – 21 525,00 zł
6. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli – 66 580,00 zł

Grupa docelowa projektu:
Projekt skierowany jest w 100% do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wszyscy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego):

a) 30 uczniów i 11 nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie (SOS-W w D), w szczególności:
– 13 uczniów szkoły podstawowej kl. I-VII,
– 17 uczniów gimnazjum kl. II-III,
– 30 rodziców/opiekunów uczniów SOS-W w D

b) 37 uczniów i 28 nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej (SOS-W w PG), w szczególności:
– 24 uczniów szkoły podstawowej,
– 13 uczniów gimnazjum,
– 37 rodziców/opiekunów uczniów SOS-W w PG.

Najważniejsze zaplanowane rezultaty:

 • 54 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu
 • 39 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w ramach projektu
 • 67 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie
 • 106 osób zostanie objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
 • 30 uczniów zostanie objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym w projekcie
 • 67 uczniów zostanie objętych grupowymi zajęciami specjalistycznymi w projekcie

Okres realizacji projektu: 01.09.2017- 31.12.2018
Dofinansowanie projektu z UE: 595 717,18 zł
Całkowita wartość projektu: 700 843,75 zł

Aktualności:

Wzrasta jakość edukacji w Specjalnym Ośrodku w Piławie Górnej (5 października 2018 r.)

Większa szansa na rozwój w Specjalnym Ośrodku w Dzierżoniowie (28 września 2018 r.)

 

Bliższe informacje o projekcie „Wzrost jakości edukacji szkolnej”, w tym dokumenty rekrutacyjne