herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 .

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partner Projektu: Powiat Dzierżoniowski

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój infrastruktury szkolnej w zakresie nauk matematyczno–przyrodniczych i cyfrowych trzech liceów ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu, narzędzi TIK oraz materiałów dydaktycznych. W ramach projektu przeprowadzona zostanie również adaptacja pomieszczeń oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szkoły objęte projektem:

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie,

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie,

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie.

Planowane efekty:

Projekt zakłada poprawę infrastruktury dydaktycznej, co pozwoli na kształtowanie kompetencji kluczowych preferowanych na rynku pracy oraz właściwych postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Odpowiednia baza dydaktyczna pozwoli na poszerzenie indywidualnego podejścia do ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności ucznia uzdolnionego w zakresie przedmiotów matematyczno–przyrodniczych i cyfrowych, uczniów uzyskujących słabsze wyniki edukacyjne oraz uczniów z niepełnosprawnościami. Powstałe pracownie posiadać będą charakter kompatybilny tak, aby poprzez wzajemne udostępnianie powstałej infrastruktury dydaktycznej szkoły mogły wzmocnić współpracę w zakresie wspólnych projektów badawczych.

Efektem projektu będzie także zachowanie równowagi pomiędzy infrastrukturą szkół objętych projektem a innymi placówkami oświaty, które dysponują bogatszą bazą dydaktyczną.

Niezbędne wyposażenie trafi do:

– I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie. Doposażona zostanie pracownia biologiczna i chemiczna składająca się z pracowni, sali wykładowej oraz zaplecza.

– II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie. Doposażona zostanie pracownia fizyczna, informatyczna i geograficzna.

– Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie. Wyposażona zostanie pracownia matematyczna oraz przyrodnicza (interdyscyplinarna).

Sprzętami zakupionymi w ramach projektu będą m.in. tablety, zestawy komputerowe, aparaty fotograficzne, dygestoria, pomoce dydaktyczne, drukarki 3D, meble, stoły demonstracyjne oraz szereg innych niezbędnych w procesie nauczania pomocy naukowych.

Pracom adaptacyjnym poddane zostaną 4 pracownie. Zakres prac obejmuje: adaptację pracowni chemicznej wraz z jej zapleczem i pracowni biologicznej w I LO, a także przystosowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni przyrodniczej oraz adaptacja pracowni matematycznej LO w Bielawie.

Wartości planowane:

Wartość projektu – 1 025 206,57 PLN.
Wartość dofinansowania ze środku UE – 871 425,59 PLN.

Wartości zrealizowane: 

Refundacja poniesionych wydatków wyniosła 85%.
Wartość całkowita projektu – 883 983,60 PLN
Wartość dofinansowania – 751 386,07 PLN

Aktualności:

Podsumowanie projektu: Nowoczesne pracownie w liceach powiatowych (8.02.2018)

LO w Bielawie: Nowoczesne pracownie w liceum (24.01.2018)

I LO w Dzierżoniowie: Pracownie na miarę XXI wieku (19 .01.2018)

II LO w Dzierżoniowie: Nowocześnie w szkolnych pracowniach (10.01.2018)

Nowe pracownie w szkołach za milion złotych (3.11.2016)