herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

 

Projekt pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partnerzy projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Dzierżoniów, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Pieszyce

Opis projektu:
Projekt jest realizowany w oparciu o Partnerstwo „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” pełniącego rolę Lidera i Partnerów – jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Dzierżoniowskiego będących członkami Stowarzyszenia tj. Gminy: Bielawa, Dzierżoniów, Miejska Dzierżoniów, Pieszyce oraz Powiat Dzierżoniowski.
Jego głównym celem jest zapobieganie wyginięciu najcenniejszych i najrzadszych okazów flory i fauny subregionu Sowiogórskiego.

Projekt obejmuje dwa działania:

Kampanię informacyjną – obejmującą przygotowanie materiałów filmowych, wydawnictw, ulotek, plakatów i informacji prasowych oraz ich publikację w regionalnych i lokalnych mediach ograniczonych swoim zasięgiem do Dolnego Śląska, takich jak: TV, radio, prasa, internet (strona www, Facebook). Dodatkowo zaplanowano wykorzystanie reklamy na środkach masowego transportu oraz banerów zewnętrznych. Działania będą realizowane w okresie od października 2018 do listopada 2019 roku.

Kampanię edukacyjną – w tym:

  • cykl 12 konkursów wiedzy ekologicznej dla dzieci szkół podstawowych (11 gmin),
  • konkurs filmowy dla młodzieży szkół średnich z czterech powiatów,
  • cykl 13 konferencji dla młodzieży studiującej i osób dorosłych.

We wszystkich materiałach i wydarzeniach głównymi tematami będą: prezentowanie najcenniejszych, zagrożonych wyginięciem okazów flory i fauny Gór Sowich, aspekt zanieczyszczenia powietrza i odpadów komunalnych oraz ich wpływ na środowisko naturalne, a także problematyka właściwego korzystania ze środowiska.

Zgodnie z umową partnerską Lider odpowiedzialny jest za realizację projektu, zarządzanie nim i realizację poszczególnych działań. Partnerzy finansują projekt i pełnią rolę konsultantów merytorycznych kampanii promocyjnej oraz pomocniczą przy organizacji konkursów i konferencji.

Cel projektu:
Projekt jest odpowiedzią jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Dzierżoniowskiego na zwiększające się ryzyko wyginięcia najcenniejszych i najrzadszych okazów flory i fauny subregionu Sowiogórskiego. Coraz większe rozproszenie zabudowy siedliskowej w tym obszarze, cały czas zwiększający się ruch pojazdów mechanicznych oraz ponowny rozwój gospodarki tego regionu powoduje kumulację niekorzystnych zjawisk. Szczególnie negatywny wpływ wywiera zanieczyszczenie powietrza na skutek niskiej emisji. Zjawisko to występuje sezonowo w zimie i spowodowane jest ubóstwem energetycznym społeczeństwa (spalanie niskiej jakości węgla, odpadów) i brakiem świadomości o powodowanym zagrożeniu zarówno dla środowiska, jak i własnego zdrowia.

Problemem jest także stale wzrastająca ilość odpadów, w tym komunalnych, które nie zawsze trafiają do systemu zbiórki i segregacji. Pomimo wysiłków władz lokalnych (działania edukacyjne i uświadamiające) system odbioru i segregacji odpadów nadal nie jest doskonały, w wielu wypadkach nieefektywny i spora część odpadów trafia bezpośrednio do środowiska, co stanowi znaczne zagrożenia dla jego stanu i zachowania bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń.

Innym zagadnieniem problemowym jest brak wiedzy dotyczącej zasobów przyrodniczych obszaru Sowiogórskiego, roślin i zwierząt chronionych, miejsc ich występowania, obszarach chronionych, w tym obszarach NATURA 2000 oraz zasadach ochrony przyrody.

Zwiększający się ruch turystyczny w przedmiotowym obszarze, zarówno osób miejscowych, jak i przyjezdnych (najliczniejsza grupa odwiedzających to mieszkańcy Wrocławia i najbliższych okolic) przy braku odpowiedniego przygotowania i uczulenia na aspekty środowiskowe wywołuje potencjalne zagrożenie. Szczególnie ważnym aspektem jest schodzenie ze szlaków, przez co unikalne, chronione rośliny mogą zostać zadeptane lub zakłócony zostanie spokój w siedliskach zwierząt. Bardzo ważne jest też, aby ruch turystyczny nie generował odpadów pozostawianych w obszarach chronionych.

Wszystkich wyżej wymienionych zagrożeń można uniknąć jedynie poprzez zwiększanie nakładów na ustawiczne edukowanie, informowanie, szkolenie. Najlepsze efekty uzyskuje się poprzez kierowanie tych działań do dzieci i młodzieży, niemniej ważne też jest, aby bezpośrednio wpływać na osoby dorosłe.

Planowane efekty projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest zapobieganie wyginięciu najcenniejszych i najrzadszych okazów flory i fauny Subregionu Sowiogórskiego, w tym gatunków zagrożonych, objętych ścisłą ochroną gatunkową, poprzez zapobieganie powstawania szkód, a nie ich późniejszej likwidacji. Koncentruje się on na utrzymaniu istniejących gatunków oraz zminimalizowaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko i siedliska przyrodnicze poprzez działania informacyjne i edukacyjne, dotyczące unikatowych walorów Parku Krajobrazowego Gór Sowich oraz aspektów ochrony środowiska, siedlisk, zmian klimatycznych, zanieczyszczenia powietrza i środowiska.

Celami szczegółowymi są:

  1. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa dolnośląskiego w aspekcie zasobów przyrodniczych Gór Sowich.
  2. Wzrost świadomości o zagrożeniach środowiska naturalnego w obszarze Gór Sowich.
  3. Wzrost świadomości o skutkach zanieczyszczenia powietrza, w szczególności niskiej emisji, na środowisko naturalne i o wynikających z tego zagrożeniach.
  4. Wzrost świadomości o skutkach zanieczyszczenia środowiska odpadami, w szczególności komunalnymi.

Projekt zakłada szeroką kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do społeczeństwa Dolnego Śląska z ukierunkowaniem na Powiaty: Dzierżoniowski, Świdnicki, Ząbkowicki, Wałbrzyski i Kłodzki oraz Wrocław i okolice. Poprzez różnego rodzaju działania, konkursy, konferencje, internet i klasyczne media (radio, tv, prasa) projekt powinien także doprowadzić do:

  • wprowadzenia właściwych wzorców zachowania turystów w obcowaniu z naturą,
  • rozpowszechniania idei produkowania energii z OZE,
  • zwiększenia zainteresowania społeczeństwa walorami Gór Sowich.

W konsekwencji, w dłuższej perspektywie efekty realizacji projektu będą skutkowały zwiększeniem zainteresowania turystów odwiedzeniem Gór Sowich, dzięki czemu będzie możliwy dalszy rozwój społeczno-gospodarczy Subregionu, w szczególności w sektorze szeroko pojętych usług turystycznych. Wpłynie to z pewnością pozytywnie na poziom życia mieszkańców. Świadome korzystanie ze środowiska poprzez racjonalną emisję spalin, właściwe zagospodarowanie odpadów oraz zwiększenie udziału wytwarzania energii z OZE w ogólnym bilansie energetycznym poprawi jakość życia mieszkańców oraz ich stan zdrowia.

Budżet projektu
Wartość projektu: 1 029 900,- PLN,
Wartość dofinansowania ze środków UE: 875 415,- PLN.

Zakończenie realizacji projektu planuje się w grudniu 2019 r.

Zwycięzcy konkursu filmowego:

Miejsce 1 – Marcel Hula – Noworudzka Szkoła Techniczna

Miejsce 2 – Bartłomiej Bednarczyk – Noworudzka Szkoła Techniczna

Aktualności:

Unikalne piękno Gór Sowich w zimowej scenerii (28.02.2019r.)

Ruszyła duża promocja Gór Sowich (13.02.2019r.)